Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

Emir Hajdarbegović 17. Januara 2024. 0

Broj: 01-014-9-3/24
Srebrenica, 16.01.2024. god.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 57. Statuta opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj: 2/2018) i Pravilnika o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija u akademskoj 2023/24. godini broj: 01-014-9-2/24 od 16.01.2024. godine, Načelnik opštine Srebrenica donosi:

JAVNI POZIV
za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za stipendiranje studenata iz budžeta Opštinske uprave opštine Srebrenica u ukupnom iznosu od 60.000,00KM (Slovima:šezdesethiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) za akademsku 2023/24. godinu.

2. BROJ, IZNOS STUDENTSKIH STIPENDIJA I VREMENSKI PERIOD DODJELE:

Visinu i način isplate studentskih stipendije utvrđuje Načelnik opštine na osnovu rang liste i Prijedloga Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/24. godini.

3. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA:

Da bi ostvarili pravo na studentsku stipendiju, studenti moraju ispuniti slijedeće kriterije:

A.Opšti kriteriji (eliminatorni):
1.Redovan student na državnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu,
2.Prebivalište na području opštine Srebrenica i,
3.Da student nije korisnik stipendije po bilo kom drugom osnovu u akademskoj 2023/24. godini.

4.POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz Aplikacioni obrazac za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini koji se može naći u Šalter sali Opštinske uprave opštine Srebrenica i na web stranici opštine Srebrenica www.srebrenica.gov.ba predaje se sljedeća dokumentacija:

1. Uvjerenje o redovnom studiranju sa naznakom o trenutnoj godini studija izdato od strane nadležnog fakulteta,
2. Kopija lične karte izdate u Srebrenici,
3. Obavještenje o prebivalištu od nadležne Policijske stanice (ne starije od 3 mjeseca),
4. Ovjerena Izjava izdata od strane nadležnog organa da student nije korisnik stipendije-kredita kod drugih organizacija-ustanova u akademskoj 2023/24. godini i,
5. Kopija tekućeg računa.

Napomena:Aplikanti mogu predati i fotokopije gore navedenih dokumenata kоје mоraju biti ovjerene.

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV:

Prijave na Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini sa potrebnom dokumentacijom studenti mogu podnijeti do 16.02.2024. godine.

6.POSEBNE ODREDBE:

Studentska stipendija će se dodjeliti svim studentima koji imaju pravo prijave na Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/24. godini i koji ispunjavaju opšte (eliminatorne) kriterije.

Na Javni poziv nemaju pravo aplicirati: Vanredni studenti, studenti koji studiraju na privatnim fakultetima, studenti koji su stariji od 26 godina, studenti koji su u statusu apsolventa , studenti koji drugi put upisuju istu godinu studija ili upisuju novi studijski program (promjena smjera ili fakulteta na istoj godini studija).

Neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje.

Studenti koji budu aplicirali na Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/24. godini, a studiraju van granica Bosne i Hercegovine (osim studenata koji studiraju u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji) obavezni su dostaviti ovjerene prevode dokumentacije koju izdaju fakulteti na kojima studiraju.

Konačnu Odluku o dodjeli stipendija u akademskoj 2023/2024. godini donosi Načelnik opštine na Prijedlog Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Komisiji za dodjelu studentskih stipendija opštine Srebrenica, ul. Srebreničkog odreda bb, 75 430 Srebrenica sa naznakom: “JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI”.

Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/24. godini biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Srebrenica i na opštinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba.

Rezultati Javnog poziva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini biće objavljeni u roku od 30 (trideset) dana nakon zatvaranja Javnog poziva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini i isti će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Srebrenica i na opštinskoj web. stranici www.srebrenica.gov.ba.

Obrađivač: Hasudin Mustafić

Načelnik opštine
Mladen Grujičić, s.r.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. Tekst Javnog poziva;
2. Aplikacioni obrazac;
3. Pravilnik o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija.