Odjeljenje za društvene djelatnosti i javne servise Načelnik odjeljenja: Adem Mehmedović

Odjeljenje za društvene djelatnosti i javne servise obavlja sljedeće poslove: vodi civilnu zaštitu, vatrogasnu jedinicu, mjesne zajednice, javne servise (socijalna zaštita, dječija zaštita, zdravstvo i obrazovanje), mladi, sport i kultura, nevladine organizacije i udruženja građana, sarađuje sa službama centra javne bezbjednosti, službama ministarstva odbrane, nevladinim organizacijama, organizacijama koje se brinu za zaštitu zdravlja ljudi, i drugim subjektima, koordinira aktivnosti sa deminerskim jedinicama na uklanjanju neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a), upravlja vatrogasnim društvom, odnosno TVJ Srebrenica, učestvuje u izradi planova razvoja opštine i drugih planskih akata u oblasti društvenih djelatnosti i prati njihovo izvršenje, koordinira rad mjesnih zajednica, a naročito: daje stručnu pomoć u vršenju administrativnih poslova za potrebe mjesnih zajednica i njihovih organa, prati i analizira rad predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i o tome obavještava načelnika opštine i skupštinu opštine, prati stanje i rad u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, prati probleme i rad mladih i njihove aktivnosti, vodi rad sa studentima i stipendiranje, prati stanje i rad u oblasti nauke, kulture, sporta i fizičke kulture, poduzima i predlaže mjere za rješavanje socijalno najugroženijih kategorija stanovništva, sarađuje sa vjerskim zajednicama i dobrotvornim društvima, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Odsjek/Jedinica za spašavanje i zaštitu obavlja slijedeće poslove: učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasnih intervencija, učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama, sprovodi mjere zaštite od požara, utvrđenih Planom zaštite od požara opštine Srebrenica, pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama, ostvaruje zadatake jedinice civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS“, broj: 121/12), vrši obuku radnika i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara kod poslodavaca na osnovu ranije zaključenih ugovora, vrši ugradnju i promet vatrogasne i druge opreme, vrši preventivne poslove iz oblasti zaštite od požara i ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnih požara, odnosno punjenje i servisiranje vatorgasnih aparata i ispitivanje hidrantske mreže, obavlja zakonom utvrđene djelatnosti vatrogasnih i jedinica za spašavanje, obavlja i druge poslove u ekološkim i drugim nesrećama.

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:
Sport, kultura, omladina, NVO i UG: +387 56 445 534
Civilna zaštita: +387 56 445 533

Srebreničkog odreda b.b.
75430 Srebrenica
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska

+387 56 445 521; 445 231

ddjs@srebrenica.gov.ba