Odjeljenje za opštu upravu Načelnik odjeljenja: Sadmir Nukić

Odjeljenje za opštu upravu Opštine Srebrenica obavlja slijedeće poslove: vodi protokol i arhivu službenih dokumenata, vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, vodi poslove prijemne kancelarije: prijem, otvaranje, razvrstavanje, evidentiranje i arhiviranje pošte i vrši druge kancelarijske poslove, vodi matične knjige, čuva matičnu evidenciju, potvrđuje validnost ličnih podataka prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje identifikacionih dokumenata i druge poslove matičara, vodi poslove u oblasti građanskih stanja, pruža pravnu pomoć građanima, vodi evidenciju boračko-invalidske zaštite, vodi statistiku, knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite, rješava u upravnim stvarima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, vodi Centar za pružanje usluga građanima (Šalte salu), vodi mjesne kancelarije, primjenjuje zakone i propise skupštine opštine i načelnika opštine, preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Opštine za koje nije nadležno drugo odjeljenje ili služba, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, vodi poslove IT administriranja, poslove telefonske centrale, poslove naplate administrativne takse, obezbjeđuje obuku i stručno usavršavanje službenika, te vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:
Boračko-invalidska zaštita (BIZ): +387 56 445 522
Pravna pomoć građanima: +387 56 445 528
Matičari: +387 56 445 527; 445 236
Mjesna kancelarija Skelani: +387 56 471 122

Srebreničkog odreda b.b.
75430 Srebrenica
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska

+387 56 445 505

opstauprava@srebrenica.gov.ba