Stručna služba Skupštine opštine Srebrenica Sekretar Skupštine opštine: Stevanović Ljiljana

Stručna služba skupštine opštine obavlja sljedeće poslove: vodi poslove pripremanja i vođenja sjednica skupštine opštine, pruža podrška radu radnih tijela i klubova odbornika, vodi normativne poslove, priprema i izdaje Biltena Opštine Srebrenica, najmanje jednom mjesečno ili po potrebi, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe skupštine opštine, priprema akte u skladu sa Statutom Opštine Srebrenica, priprema materijale i pozive za sjednice Skupštine opštine, vrši izradu zapisnika sa sjednica skupštine opštine i radnih tijela skupštine opštine, usvojene i donesene akte Skupštine opštine i načelnika opštine objavljuje u “Biltenu opštine Srebrenica“, obezbjeđuje uslove za rad odbornika, klubova odbornika, političkih subjekata i radnih tijela skupštine opštine, ostvaruje saradnju sa sredstvima javnog informisanja u okviru svoga djelovanja i Službenim glasnikom RS-a, te vrši objavu javnih konkursa koje raspisuje Skupština opštine, sarađuje sa drugim odjeljenjima u svrhu realizacije pojedinačnog i opšteg interesa, te obavlja i druge poslove koji se utvrde zakonom i drugim propisima.

Poslovi Skupštine opštine i Kolegij: +387 56 445 508
Poslovi Skupštine opštine i radnih tijela: +387 56 445 518
Tehnički sekretar predsjednika SO: +387 56 445 516

Srebreničkog odreda b.b.
75430 Srebrenica
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska

+387 56 445 508

skupstina@srebrenica.gov.ba