O Upravi

Opštinska uprava se organizuje i djeluje u skladu sa kriterijima efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti, koji obuhvataju između ostalog, poštivanje slijedećih najvažnijih principa:

 • Objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće organizacione jedinice;
 • Zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica;
 • Stručno i racionalno obavljanje poslova i ostvarivanje odgovornosti zaposlenih;
 • Efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavljanjem poslova.

Unutrašnja organizacija opštinske uprave opštine Srebrenica (u daljem tekstu: opštinska uprava) utvrđuje se u skladu sa vrstom, prirodom i obimom poslova koji proizilaze iz djelokruga rada pojedinih odjeljenja i drugih organizacionih jedinica tako da se obezbijedi potpuno, efikasno i racionalno vršenje poslova.

U skladu sa vrstom i prirodom poslova koje obavljaju pojedine organizacione jedinice opštinske uprave, svi poslovi se grupišu u okviru slijedećih odjeljenja opštinske uprave, stručnih službi i drugih organizacionih jedinica-odsjeka.

ODJELJENJA OPŠTINSKE UPRAVE:

 • Odjeljenje za opštu upravu;
 • Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove;
 • Odjeljenje za privredu i razvoj;
 • Odjeljenje za društvene djelatnosti i javni servisi;
 • Odjeljenje za finansije.

STRUČNE SLUŽBE

 • Stručna služba skupštine opštine Srebrenica;
 • Stručna služba načelnika opštine i zajedničkih poslovi.

ODSJECI OPŠTINSKE UPRAVE

 • Odsjek/Jedinica za spašavanje i zaštitu u odjeljenju za društvene djelatnosti i javni servis;
 • Odsjek za pomoćne i zajedničke poslove u stručnoj službi načelnika opštine i zajedničkih poslova.

OPŠTINSKA UPRAVA SREBRENICA

Srebreničkog odreda b.b.,

75430 Srebrenica

Bosna i Hercegovina, Republika Srpska

Tel/faks: +387 56 445 500; 445 233

Matični ured: +387 56 445 527; 445 236

Civilna zaštita: +387 56 445 534; 445 533

JIB: 4400301230004

Matični broj: 1099477

Šifra opštine: 097

Javni prihodi: 551015-00011210-51

Budžet opštine: 551015-00011206-63

Posebne namjene: 551015-00011222-15

Radno vrijeme Uprave:

Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Pauza: 10:00 - 10:30