Јавни оглас за пријаву кандидата за контролора изборних резултата

Emir Hajdarbegović 26. Januara 2024. 0

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СРЕБРЕНИЦА
БРОЈ: 01-03-2/24
Датум, 26.01.2024. године

На основу члана 2.13 став (1) тачка 8. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22), а у вези с чланом 69. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 27/22), Oпштинска изборна комисија Сребреница расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријаву кандидата за контролора изборних резултата

I. Објављује се Јавни оглас за пријаву кандидата за контролора изборних резултата – број извршилаца: 1.

II. Услови за именовање:

Општи услови:

 1. Пријављени кандидат је држављанин Босне и Херцеговине с правом гласа.
 2. За контролора изборних резултата не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ):
  1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
  2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
  3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
  4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти (Локалним изборима 2020. године и Општих избора 2022. године) и
  5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

 • да има најмање завршену средњу школу, односно IV или V степен стручне спреме;
 • да има изборно искуство (односно рад на пословима контролора изборних резултата, рад на пословима супервизора изборних резултата, рад на пословима уноса изборних резултата и рад у бирачком одбору као предсједник или члан бирачког одбора).

III. Потребна документација:

 1. пријава на јавни оглас (попуњен образац за пријаву кандидата за контролора изборних резултата),
 2. потврда о пребивалишту,
 3. Овјерена копија универзитетске дипломе/свједочанства о завршеном школовању,
 4. Рјешење/увјерење о изборном искуству.

IV. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине, на интернет-страници општине и средствима јавног информисања (локални радио, штампани медији).

V. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи општинска комисија.

VI. Остале информације

Изборна комисија ће након завршене процедуре по јавном огласу именовати контролора изборних резултата (укупно 1) на период од 5 година. Именовани контролор изборних резултата, да би био ангажован, дужан је проћи обуку, тестирање и цертифицирање коју ће организовати и провести Централна изборна комисија Босне и Херцеговине. Изборна комисија ће цертифициране контролоре изборних резултата ангажовати приликом провођења избора, на пословима контроле изборних резултата, за које послове је предвиђена накнада за контролора изборних резултата. Висину накнаде одређује општинска изборна комисија. Образац пријаве је саставни дио јавног огласа.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком:

Општинска изборна комисија Сребреница,
Адреса: Сребреничког одреда бб 75430 Сребреница
“Пријава на јавни оглас за контролора изборних резултата – не отварати”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

Предсједник ОИК
Љиљана Стевановић, с.р.