Јавни позив за дугорочно кредитно задужење општине Сребреница

На основу Одлуке скупштине општине Сребреница о кредитном задужењу општине Сребреница број: 01-022-99/23 и сагласности Министарства финансија Владе Републике Српске о давњу сагласности на кредитно задужење број 06.04/400-671-2/23 od 01.11.2023. године, а у складу са одредбом члана 10а. став 1. тачка ф). Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 39/14 и 59/22) и Одлуке о покретању поступка набавке услуга за дугорочно кредитно задужење општине Сребреница и расписивање Јавног позива број 01-014-286/23 од 27.11.2023. године, Начелник општине објављује Јавни позив за дугорочно кредитно задужење општине Сребреница.

Подаци о уговорном органу:

Уговорни орган: Општина Сребреница
Адреса: Ул. Сребреничког одреда бб Сребреница 75430
ИДБ/ЈИБ: 4400301230004
Телефон: 7056-445-507
Факс: 056-445-233
Wеб адреса: www.srebrenica.gov.ba

Подаци о особама задужним да воде комуникацију у име Уговорног органа са понуђачима:

Контакт особа: Владан Миловановић
Телефон: 056-445-507
Факс: 056-445-233
е-маил: кabinet@srebrenica.gov.ba

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Врста уговора о набавци: Набавка услуга кредитног задужења за финансирање капиталних пројеката
Износ главнице: 2.000.000 KM
Намјена: финансирање капиталних/инфраструктурних пројеката
Грејс период: Није предвиђен
Каматна стопа: до 6% фиксна
Остали трошкови (обрада кредита): максимално 0,30% од износа кредита,једнократно
Рок доспјећа: до 10 година
Начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима
Обезбјеђење: мјенице и вирмански налози општине
Валута плаћања: конвертибилна марка КМ

Цијели текст јавног позива са свим припадајућим детаљима погледајте на линку: ЈАВНИ ПОЗИВ  – ДУГОРОЧНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ.

Read More

21. новембар 2023. године је нерадни дан поводом обиљежавања Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини

Број: 01-014-СЛ/23
Сребреница, 20.11.2023. год.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 91/16), члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (“Службени гласник општине Сребреница”, број: 02/18 ), а у складу са чланом 2. и чланом 3. Закона о празницима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број: 43/07), Начелник општине доноси:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У складу са Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 43/07), 21. новембар 2023. године, Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, је републички празник.

Обавјештавају се општински органи, предузећа, установе, НВО и друга правна и физичка лица са подручја општине Сребреница да је 21. НОВЕМБАР 2023. године (уторак) нерадни дан поводом обиљежавања Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, те Општинска управа општине Сребреница тај дан неће радити.

Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.

Прилог: Закључак о радном времену за Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини

Read More

Позив свим заинтересованим странама за онлине консултације

Општински развојни Тим за израду стратешког документа, као оперативно, извршно и координационо тијело задужено за вођење процеса стратешког планирања и управљања развојем на нивоу Општине Сребреница, припремио је нацрт Стратегије развоја општине Сребреница за период 2023-2030. година, којом су дефинисани стратешки правци и приоритети даљег развоја општине Сребреница, начин њиховог остваривања, финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање. За израду документа примјењена је нова методологија дефинисана Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске” број: 64/2021) и Уредбом о стратешким документима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске” број: 94/2021.), којом су прописани основни кораци у процесу израде, уз поштовање задате структуре, као обавезног дијела сваког стратешког документа.

У циљу добијања што квалитетнијег стратешког документа, неопходно је укључивање свих заинтересованих страна и осигуравање учешћа и доприноса социо-економских актера у процесу планирања.

Стога позивамо све грађане, привреднике, удружења и невладине организације и све друге заинтересоване актере са подручја општине Сребреница да дају коментаре, приједлоге и сугестије на нацрт стратешког документа, кроз Образац за коментаре који можете преузети овде. Нацрт стратешке платформе можете преузети овде, те попунити као електронску форму на линку: https://srebrenica.gov.ba/obrazac-za-komentare.

 

Read More

Javni poziv za dostavljanje pisanih prijedloga-inicijativa za određivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica

Broj: 03-36-__/23
Srebrenica, 30.08.2023. god.

Na osnovu Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica broj: 01-022-79/23 od 18.05.2023. godine, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Srebrenica upućuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje pisanih prijedloga/inicijativa za određivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica

Prijedloge/inicijative uz pisano obrazloženje za davanje ili promjenu imena naselja, ulice, trga ili parka mogu pokrenuti svi zainteresovani građani, organi, organizacije, institucije, udruženja građana, mjesne zajednice, načelnik opštine i odbornici Skupštine opštine Srebrenica.
Naselju, ulici, trgu ili parku može se dati ime koje ima geografska, etnografska, numerička i druga prikladna obilježja, kao i ime umrle zaslužne ličnosti. Ako se za isto naselje, ulicu, trg ili park daju dvije ili više inicijativa, prednost ima naziv koji sadrži ime poznate osobe, datum ili drugo obilježje koje je značajno za Opštinu Srebrenica.
Pisane prijedloge dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opština Srebrenica, koji se prosleđuju Komisiji na dalju obradu.
Na osnovu dostavljene rang liste od strane Komisije, Odjeljenje za prostorno uređenje i komunalne poslove naziv koji je prvi na rang listi u formi odluke dostavlja na usvajanje Skupštini opštine Srebrenica.
Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol opštine Srebrenica-Šalter sala opštine Srebrenica, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, ili putem pošte na adresu Ul. Srebreničkog odreda bb zgrada opštinske uprave Srebrenica 75430 Srebrenica sa naznakom: “Za dostavljanje pisanih prijedloga za određivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica-ne otvaraj”.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli opštine i WEB stranici opštine Srebrenica.

DOSTAVLJENO:
1. Oglasna ploča
2. WEB stranica opštine Srebrenica
3.Mediji 2X
4.a/a

Načelnik Odjeljenja
Darko Grujičić, s.r.

Read More

Odluka o konačnom spisku korisnika prema Javnom konkursu za podnošenje prijava za djelimičnu obnovu i rekonstrukciju stambenih objekatata – Grant Saudijske Arabije

Nakon sprovedenog postupka drugostepene Komisije za provođenje postupka po prigovorima/žalbama korisnika na preliminarnu listu korisnika po Javnom konkursu za podršku djelimičnoj obnovu i rekonstrukciji stambenih objekata i ekonomsku podršku za održivi povratak – Grant Saudijska Arabija načelnik opštine je nakon izvještaja pomenute komisije donio Odluku o odabiru korisnika koju možete pogledati na linku: SAUDIJSKA ARABIJA – PREOSTALA SREDSTVA (OBNOVA I REKONSTRUKCIJA)

Read More

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku mehanizacije, opreme i alata

Fondacija za održivi razvoj Republike Srpske “Progressus” dodjeljuje bespovratna sredstva fizičkim i pravnim licima koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda za nabavku nove mehanizacije, opreme i alata proizvodenih u Mađarskoj.

Tekst javnog poziva preuzmite na linku: BTP-23: Javni poziv.

Javni poziv je otvoren do 14. oktobra 2023. godine.

Svi zainteresovani za ovaj javni poziv mogu se informisati kod Načelnika odjeljenja za privredu i razvoj Opštinske uprave Srebrenica.

Read More

Obaještenje o uvidu u dokaze za zahtjev za izdavanje ekološke dozvole – Drina Resources

Obavještava se zainteresovana javnost na osnovu člana 39. i člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 71/12, 79/15) da je dana 01.08.2023. godine stigao zahtjev sa dokumentacijom od strane investitora “Drina Resources” d.o.o. Srebrenica za izdavanje ekološke dozvole za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja po projektu detaljnih geohemijskih, geofizičkih i geoloških istraživanja olova, cinka, bakra i pratećih metala na istražnom prostoru “Olovine”, opštine Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju u prostorijama opštinske uprave, opštine Srebrenica u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove u roku od 01.08.2023. do 30.08.2023. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, opštinske uprave, opštine Srebrenica mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

Read More

Obavještenje o održavanju XII redovne sjednice SO Srebrenica

Broj: 01-022-SL/23
Srebrenica, 14.07.2023. god.

Na osnovu člana 62. Stav (4) zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 71/12), člana 39. Statuta opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj: 2/18), člana 34. Poslovnika skupštine opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj: 3/19), Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica izdaje:

OBAVJEŠTENJE

Obavještava se javnost da će se na XII redovnoj sjednici koja će se održati 20.07.2023. godine razmatrati Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju opštine Srebrenica za finansiranje ekonomskog oporavka opštine Srebrenica, kojom bi se opština Srebrenica zadužila u iznosu od 2.000.000,00 KM.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Salko Tursunović, s.r.

Read More

Обавјештење о нерадним данима Општине Сребреница

Обавјештавају се грађани, предузећа, установе, НВО и друга правна и физичка лица са подручја општине Сребреница, да у дане обиљежавања страдања бошњачког и српског становништва општинска управа Сребреница неће радити.

Нерадни дани су:
– 11. jул као дан обиљежавања страдања Бошњачког народа и
– 12. jул као дан обиљежавања страдања Српског народа.

Read More

Обавјештење о заказаном термину полагања за управљача чамца

Одјељење за привреду и развој, општинске управе Сребреница у сарадњи са “Капетанијом Пристаништа Брчко” обавјештава сва лица која су се пријавила за полагање испита за управљача чамца, да је полагање заказано за понедељак 03.07.2023. године.

Као што је раније речено, први дио испита писмено полагања обавиће се у Скупштинској сали општине Сребреница у 11 часова, а након тога практичан дио управљања чамцем биће обављен на језеру Перућац плажа Оштика.

Напомињемо све пријављене кандидате да су дужни да сами обезбједе превоз до језера Перућац.

Read More