Позив свим заинтересованим странама за онлине консултације

Emir Hajdarbegović 12. Maja 2023. 0

На основу Одлуке Скупштине општине Сребреница о изради Стратегије развоја општине Сребреница за период 2022-2026, број: 01-022-42/22 од 2022. године, Начелник општине Сребреница формирао је развојни Тим за израду стратешког документа, као оперативно, извршно и координационо тијело задужено за вођење процеса стратешког планирања и управљања развојем на нивоу Општине Сребреница. Стратегијом развоја општине Сребреница за период 2022-2029 дефинисаће се стратешки правци и приоритети даљег развоја општине Сребреница, начин њиховог остваривања, финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање. За израду документа примјењује се нова методологија дефинисана Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 64/2021) и Уредбом о стратешким документима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 94/2021.), којим су прописани основни кораци у процесу израде, уз поштовање задате структуре, као обавезног дијела сваког стратешког документа.

У периоду фебруар – април 2023. године, Тим за израду Стратегије развоја општине Сребреница припремио је Нацрт стратешке платформе, који садржи ситуациону анализу, за чију припрему су кориштени релевантни плански документи који усмјеравају будући развој у Републици Српској, доступни подаци надлежних служби општинске управе, релевантни подаци из различитих статистичких извора, као и подаци из документа

Процјена угрожености општине Сребреница од елементарне непогоде и друге несреће (Одлука о процјени угрожености подручја општине Сребреница од елементарне непогоде и друге несреће број: 01-022-160/22 од 28.09.2022. год).

У циљу добијања што квалитетнијег стратешког документа, неопходно је укључивање свих заинтересованих страна и осигуравање учешћа и доприноса социо-економских актера у процесу планирања.

У складу са одредбама Уредбе о стратешким документима у Републици Српској позивамо све грађане, привреднике, удружења и невладине организације и све друге заинтересоване стране са подручја општине Сребреница да дају коментаре, приједлоге и сугестије на Нацрт стратешке платформе, кроз Образац за коментаре.

Нацрт стратешке платформе можете преузети ОВДЈЕ, образац за коментаре можете преузети ОВДJE, те исти можете попунити и вратити на е-маил адресу: info@srebrenica.gov.ba или попунити као електронску форму на линку: https://srebrenica.gov.ba/obrazac-za-komentare.