Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024.

Emir Hajdarbegović 29. Februara 2024. 0

U skladu sa Javnim pozivom za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini broj: 01-014-9-3/24 od 16.01.2024. godine, te Prijedloga Odluke o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini koja je dostavljena od strane imenovane Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini broj: 01-014-9-4/24 od 21.02.2024. godine, u skladu s kojim Komisija za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini imenovana Odlukom Načelnika opštine br: 01-014-9-1/24 od 15.01.2024.godine predlaže Načelniku opštine da se studentima I (prve) godine studija dodijeli studentska stipendija u iznosu od 350,00 KM , da se studentima II (druge) godine studija dodijeli studentska stipendija u iznosu od 450,00 KM, da se studentima III (treće) godine studija dodijeli studentska stipendija u iznosu od 550,00 KM, da se studentima IV godine (četvrte) godine studija dodijeli studentska stipendija u iznosu od 650,00 KM, da se studentima V (pete) godine studija dodijeli studentska stipendija u iznosu od 650,00 KM i da se studentima VI (šeste) godine studija dodijeli studentska stipendija u iznosu od 650,00 KM, Načelnik opštine donio je Odluku o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini koju možete pogledati na linku: STUDENTSKE STIPENDIJE 2023/2024.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Nezadovoljni studenti imaju pravo prigovora Načelniku opštine u roku od 8 (osam) dana.

Napomena: Studenti pored čijih imena nisu navedeni brojevi tekućih računa iz razloga što isti nisu dostavljeni, dostavljeni su na ime roditelja studenta ili su kopije tekućeg računa lošeg kvaliteta tako da se sa sigurnošću ne može pročitati broj računa, dužni su u roku od 8 (osam) dana dostaviti kopije tekućih računa na ime studenta koji su otvoreni u nekoj od banaka u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini.