Јавни позив о финансирању/суфинансирању Спортских клубова, Удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2024. години

Emir Hajdarbegović 7. Februara 2024. 0

Број: 01-014-33-3/24
Сребреница, 05.02.2024. год.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16), члана 10., члана 108., члана 109., и члана 127. Закона о спорту (“Службени гласник Републике Српске”, број: 79/20), члана 57. Статута општине Сребреница (“Службени гласник општине Сребреница”, број: 2/2018), те члана 4. Одлуке о финансирању/суфинансирању Спортских клубова и Удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општие Сребреница у 2024. години број: 01-014-33/24 од 24.01.2024. године, Начелник општине Сребренице доноси:

Јавни позив
о финансирању/суфинансирању Спортских клубова, Удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2024. години

1. Средства по Јавном позиву о финансирању/суфинансирању Спортских клубова, Удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2024. години додјељују се Спортским клубовима, Удружењима грађана и осталим Невладиним организацијама са подручја Општине Сребреница у циљу финансирања/суфинансирања трошкова активности за редовну дјелатност и спортска такмичења, пројеката у 2024. години, из буџета Општине Сребреница за календарску 2024. годину.

Буџетом Општинске управе општине Сребреница за 2024.годину предвиђено је укупно 65.000, 00 КМ (Словима: шездесетпетхиљада и 00/100 конвертибилних марака) за финансирање/суфинансирање Спортских клубова, Удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница, од којих је 45.000,00 КМ (Словима:четердесетпетхиљада и 00/100 конвертибилних марака) предвиђено за финансирање Спортских клубова са подручја општине Сребреница, а 20.000,00КМ (Словима:двадесетхиљада и 00/100 конвертибилних марака) предвиђено за финансирање Удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница, економски код 415213 (Текући грантови Спортским клубовима, НВО и удружењима грађана).

ПРАВО УЧЕШЋА:

Право учешћа на Јавни позив имају Спортски клубови, Удружења грађана и Невладине организације који су регистровани на територији Општине Сребреница, односно имају сједиште на подручју Општине Сребреница.
Невладина организација или Удружење грађана која аплицирају по овом Јавном позиву,могу кандидовати један (1) пројектни приједлог.
Невладине организација или Удружење грађана која нису већ уврштeна на буџет Општине Сребреницa.

Спортски клубови, Невладине организације и Удружења грађана која су доставиле валидан финансијски извјештај надлежном одјељењу о утрошку дозначених средстава по претходном Јавном позиву из 2023.године

2. Приједлог расподјеле средстава врши Комисија за финансирање/суфинансирање спортских клубова, Удружења грађана и осталих Невладиних организација са територије општине Сребреница за 2024. годину, коју именује Начелник општине.

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА СПОРТСКИ КЛУБОВИМА

А. Општи критеријуми

 • Испуњен и потписан пријавни образац овјерен печатом подносиоца захтјева,
 • Рјешење о регистрацији код надлежног органа којим се доказује да је клуб регистрован на територији општине Сребренице,
 • Програм рада за наредну годину потписан и овјерен од овлашћеног лица,
 • Уговор о закупу или други документ којим је обезбјеђен простор за реализацију активности активности (доказ о власништву, уговор о закупу са доказом о власништву закуподавца),
 • Приједлог пројекта (проценат у финансирању пројекта)-Удружења грађана и Невладине организације.

Б. Посебни критеријуми за Спортске клубове (критеријуми који се бодују):

 1. Стручни рад са млађим селекцијама (1-5 бодова),
 2. Број чланова и активних спортиста у клубу (5-20 бодова),
 3. Традиција клуба и постигнути резултати (1-10 бодова),
 4. Број и степен такмичења у коме се такмиче селекције клуба: млађи пионири, пионири, кадети, јуниори,сениори (2-10 бодова),
 5. Припадност приоритетној групи спорта према Правилнику о категоризацији спортова, спортиста и спортских стручњака и стручњака у спорту општине Сребренице: I Категорија 20 бодова, II Категорија 10 бодова, III Категорија 7 бодова, IV Категорија 5 бодова и V Категорија 3 бода.
 6. Обавезно такмичење у некој од лига коју организује кровни савез или асоцијација ( 1- 10 бодова) и,
 7. Учешће клуба на међународним такмичењима (1-10 бодова).

За категоризацију спортова користиће се Правилник о категоризацији спортова, спортиста и спортских стручњака и стручњака у спорту општине Сребренице, спортови који нису обухваћени овом категоризацијом, а буду формирани након доношења ове Одлуке сврставају се у пету категорију.

Б.Критеријуми за додјелу средстава Удружења грађана и Невладине организације
Области које ће се финансирати овим Јавним позиву су:

 1. Социјална заштита и људска права,
 2. Млади и волонтеризам,
 3. Животна средина и енергетска ефикасност,
 4. Гендер и,
 5. Култура.

Б.1. Критеријуми који се бодују

 1.  Број ангажованих стручних лица за реализацију пројекта (1-10 бодова),
 2. Проценат финансијског учешћа у пројекту (1-10 бодова),
 3. Утицај програма пројекта на општи интерес локалне заједнице (1-10 бодова) и,
 4. Обухваћеност циљне групе (1-10 бодова).

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ

Уз попуњен и овјерен пријавни образац апликанти су дужни приложити:

 • Рјешење о регистрацији код надлежног органа којим се доказује да је клуб регистрован на територији општине,
 • Уговор са банком с наведеним активним трансакцијским рачуном,
 • Програм рада за 2024. годину,
 • Уговор о закупу или други документ којим ће бити обезбјеђен простор за реализацију програма (доказ о власништву, уговор о закупу са доказом о власништву закуподавца),
 • Доказ клуба о именовању овлашћеног лица,
 • Доказ о лиценци или други доказ о стручности вођења спортског клуба,
 • Изјава о броју чланова-овјерена од стране надлежног органа (Општинска управа општине Сребреница),
 • Доказ о броју и степену такмичења (Потврда/Увјерење издато од кровног савеза),
 • Доказ о учествовању на такмичењу који организује кровни савез (Потврда/Увјерење издато од кровног савеза),,
 • Изјава о учествовању на међународном такмичењу (у прилог Изјави доказ о учествовању на међународним такмичењима-позивница, уплатница котизације, дипломе за освојене награде, захвалнице идр..)-овјерена од стране надлежног органан (Општинска управа општине Сребреница),
 • Потврда од кровног савеза о коначном пласману у претходној години (уколико се такмиче Потврда/Увјерење издато од кровног савеза),
 • Потврда о пореској регистрацији (ЈИБ) и,
 • Потврда надлежног одјељења о достављању извјештаја о утрошку дозначених средстава из предходног Јавног позива у 2023.години.

Напомена: Све изјаве морају бити овјерене код општинског органа. Апликанти могу предати и фотокопије наведених докумената које морају бити овјерене од стране службеног органа. Такођер, Изјаве које се предају уз Апликациони образац морају бити овјерене од стране надлежног органа (Општинска управа општине Сребреница).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Уз попуњен и овјерен пријавни образац апликанти су дужни приложити:

 • Приједлог пројекта на службеном обрасцу,
 • Преглед буџета,
 • Изјава о подобности (образац)-овјерена од стране надлежног органа (Општинска управа општине Сребреница),
 • Изјаву о проценту суфинансирања пројекта-овјерена од стране надлежног органа (општинска управа општине Сребреница),
 • Рјешење о регистрацији код надлежног органа којим се доказује да је удружење/организација регистрована на територији општине Сребреница,
 •  Уговор са банком с наведеним активним трансакцијским рачуном,
 • Програм рада за 2024. годину.
  Уговор о закупу или други документ којим ће бити обезбјеђен простор за реализацију програма (доказ о власништву, уговор о закупу са доказом о власништву закуподавца),
 • Одлука скупштине удружења/организације о именовању овлашћеног лица.
 • Потврда о пореској регистрацији (ЈИБ).
 • Потврда надлежног одјељења о достављању извјештаја о утрошку дозначених средстава из претходног Јавног позива у 2023.години.

Напомена: Све изјаве морају бити овјерене код општинског органа. Апликанти могу предати и фотокопије наведених докумената које морају бити овјерене од стране службеног органа. Такођер, Изјаве које се предају уз Апликациони образац морају бити овјерене од стране надлежног органа (Општинска управа општине Сребреница).

Начин и рок подношења апликације на Јавни позив

5. Апликациони обрасци са документацијом се предају у затвореној коверти у Шалтер Сали општине Сребреница са назначеном адресом: Општина Сребреница, ул. Сребреничког одреда бб, 75 430 Сребреница са назнаком „Комисија за финансирање/суфинансирање спортских клубова,Удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2024. Години-НЕ ОТВАРАЈ„ или путем поште.

6. Приједлог Одлуке о расподјели средстава Комисија доноси у року до 15 (петнаест) дана од дана истека рока из Јавног позива за доставу захтјева о додјељивању средстава, и објављује на огласној табли и званичној интернет страници Општине Сребреница.

7. Учесници конкурса имају право приговора на приједлог Одлуке о расподјели средстава у року од 8 (осам)дана од дана објављивања приједлога Одлуке о расподјели средстава.

Приговор се подноси Начелнику општине Сребреница у писаној форми, у пријемну канцеларију Општинске управе, лично или путем поште.

8. Коначну Одлуку о расподјели средстава доноси Начелник Општине у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука о расподјели средстава се такође објављује на огласној табли и званичној интернет страници Општине Сребреница.
Општина Сребреница задржава право да не додјели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољајавају задате критеријуме.

9. Јавни позив биће објављен на званичној интернет страници Општине Сребреница, огласној табли Општине Сребреница и биће отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.
Додатне информације се могу добити у Одјељењу за друштвене дјелатности и јавни сервис Општинске управе Општине Сребреница, канцеларија број: 26, на број телефона: 056/445-534, те mail адресу:ddjs@srebrenica.gov.ba.

10. Неблаговремене као и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Напомена: За сва питанња или евентуалне нејасноће у вези са Јавним позивом о финансирању/суфинансирању Спортских клубова, Удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2024. години обратити се Одјељењу за друштвене дјелатности и јавни сервис Општинске управе општине Сребреница.

Обрађивач: Хасудин Мустафић

Начелик општине
Младен Грујичић, с.р.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:
1. Текст јавног позива;
2. Изјава о подобности;
3. Изјава о проценту суфинансирања;
4. Правилник;
5. Преглед буџета;
6. Преглед буџета – табела;
7. Пријава за НВО и УГ;
8. Пријава за спорт;
9. Izjava o broju članova – Sportski klubovi;
10. Пројектни приједлог.