Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/и њихових замјеника

Emir Hajdarbegović 21. Maja 2024. 0

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СРЕБРЕНИЦА
БРОЈ:01-03-10/24
20.05.2024. године

На основу члана 2.13 тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20, 38/22, 51/22,67/22 и 24/24), а у вези с чланом 26. Правилника о поступку именовања и разрјешења бирачких одбора за Локалне изборе у БИХ 2024. године број: 05-1-02-2-577-1/24 од 03.05.2024.године (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, брoj: 31/24), Oпштинска изборна комисија Сребреница расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС
за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/и њихових замјеника

I. Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника

II. Услови за именовање:

Општи услови:

 1. Пријављени кандидат је особа с правом гласа
 2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ):
 • које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
 • које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
 • које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
 • које је актуелни или је био кандидат за било који ниво власти на посљедним општим и посљедним локалним изборима
 • којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

 • да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV. или V. степен стручне спреме;
 • да има пребивалиште у општини за коју се именује бирачки одбор, у правилу да је уписан у извод из ЦБС за бирачко мјесто за које се именује,
 • да му није изречена санкција од ЦИК БиХ,

III. Потребна документација:

 1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3),

IV. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине/града, на интернет-страници општине и средствима јавног информисања (локални радио, штампани медији).

V. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи изборна комисија основне изборне јединице.

VI. Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту општинске изборне комисије или на интернет- страници општине.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком:

Општинска изборна комисија Сребреница,
Адреса: Сребреничког одреда бб Сребреница, 75430 Сребреница
“Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника- не отварати”.

Кандидати ће, ако изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

Предсједник ОИК
Љиљана Стевановић,с.р.