Интерни јавни конкурс за попуњавање радног мјеста службеника у општинској управи Сребреница

Emir Hajdarbegović 13. Februara 2024. 0

Број: 01-014-__/24
Сребреница, 08.02.2024. год.

На основу члана 70. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16), те Правилникa о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Сребреница (“Службени гласник општине Сребреница”, број: 2/17; 1/18; 2/18; 3/18; 1/19; 1/20), те Правилника о јединственим продецурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, осносно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 42/17), начелник општине расписује:

Интерни јавни конкурс
за попуњавање радног мјеста службеника у општинској управи Сребреница

I – Начелник општине Сребреница расписује Интерни јавни конкурс за попуњавање радног мјеста службеника у општинској управи Сребреница, и то:

 1. Виши стручни сарадник – систем администратор: 1 извршилац

II – Опис послова

Позиција 1.

Имплементација и одржавање информационог система, инсталација хардвера и системског софтвера, повезивање рачунара и рачунарске мреже, дефинисање потребног хардвера и софтвера, анализира стање обучености кадрова и подноси извјештаје са приједлогом активности, израда упутства за кориштење информационог система, израда процедуре о сигурности информациног система и база података, подузима неопходне активности на успјешном функционисању апликација доцунова, датанова, финова и други апликација битни за рад административне сл., даје приједлоге о набавци неоходне опреме за заштиту система и адекватан рад административне службе, осигурава техничку исправност задужене опреме од стране службеника, те истим појашњава упуства о кориштењу, обавља послове везане за адекватно функционисање официј. општинске wеб странице, обавља и друге послове када је то потребно у сврху адекватног функционисања инормационог система, координира рад са надлежним ИТ кућама на одржавању система издавања евиденције из матичних књига и пријаве истима проблема, координација и рад са ИДЕЕ-ом на пројектима значејним за општинску управу, обавља и друге послове по налогу начелника одјељења и доставља му извј. о раду.

III – Статус: службеник у јединици локалне самоуправе.

НАПОМЕНА: НА ОВАЈ ОГЛАС МОГУ СЕ ПРИЈАВИТИ САМО ЛИЦА ЗАПОСЛЕНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ СРЕБРЕНИЦА

IV – Општи услови:

 1. да су кандидати држављани БиХ, односно Републике Српске,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да имају општу здравствену способност,
 4. да се против њих не води кривични поступак,
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора однајмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
 6. да нису отпуштени из државне службе, на било ком нивоу власти у БиХ, као резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије објављивања Јавног конкурса,
 7. да нису под оптужбом Међународног суда за ратне злочине у бившој Југославији (члан 9. став 1. Устава БиХ),

V – Посебни услови:

 • завршен студиј првог циклуса студија са најмање 180 ЕЦТС бодова, дипл.информатичар
 • најмање 1 године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања (позиција 1)
 • познавање рада на рачунару,
 • положен стручни испит за рад у републичким органима управе

VI – Потребна документација:

Уз Пријаву на конкурс (која доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници општине Сребреница), кандидат је дужан приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова.

1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже овјерену фотокопију личне карте или пасоша, и изјаве у писаној форми:

 • Диплома (овјерена фотокопија)
 • Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
 • Увјерење о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе (овјерена фотокопија)
 • Потврда или увјерење као доказ о траженој врсти радног искуства,
 • Увјерење о здравственој способности (достављају само изабрани кандидати)
 • Изјава да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и да се против мене не води кривични поступак пред домаћим или страним судом
 • Изјава да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса
 • Изјава да код кандидата не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
 • Изјава да се на кандидата не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ.

Тражену документацију кандидати достављају као оригинале или овјерене фотокопије.

Са свим кандидатима који према конкурсној процедури испуњавају законом предвиђене услове Комисија за пријем у Општинску управу (у даљем тексту: Комисија) обавиће разговор – улазни интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

У изборном поступку, путем усменог разговора, извршиће се оцјењивање стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата који учествују у изборном поступку, према критеријумима и мјерилима прописаним од Комисије за пријем у Општинску управу.

VII – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Сребреница, Комисији за пријем у Општинску управу Сребреница, Ул. Сребреничког одреда бб, са назнаком: Пријава на Интерни јавни конкурс за попуњавање радног мјеста службеника у општинској управи Сребреница.

Јавни конкурс биће објављен на огласној табли општинске управе Сребреница, те на веб страници општинске управе Сребреница.

Уколико Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.