OPŠTINSKA UPRAVA
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 18:59

zgrada ou

Opštinska uprava se organizuje i djeluje u skladu sa kriterijima efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti, koji obuhvataju između ostalog, poštivanje slijedećih najvažnijih principa:

- Objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće organizacione jedinice;
- Zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica;
- Stručno i racionalno obavljanje poslova i ostvarivanje odgovornosti zaposlenih;
- Efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavljanjem poslova.

Unutrašnja organizacija opštinske uprave opštine Srebrenica (u daljem tekstu: opštinska uprava) utvrđuje se u skladu sa vrstom, prirodom i obimom poslova koji proizilaze iz djelokruga rada pojedinih odjeljenja i drugih organizacionih jedinica tako da se obezbijedi potpuno, efikasno i racionalno vršenje poslova.

U skladu sa vrstom i prirodom poslova koje obavljaju pojedine organizacione jedinice opštinske uprave, svi poslovi se grupišu u okviru slijedećih odjeljenja opštinske uprave, stručnih službi i drugih organizacionih jedinica-odsjeka.

ODJELJENJA OPŠTINSKE UPRAVE:

- Odjeljenje za opštu upravu;
- Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove;
- Odjeljenje za privredu i razvoj;
- Odjeljenje za društvene djelatnosti i javni servisi;
- Odjeljenje za finansije.

STRUČNE SLUŽBE

- Stručna služba skupštine opštine Srebrenica;
- Stručna služba načelnika opštine i zajedničkih poslovi.

ODSJECI OPŠTINSKE UPRAVE

- Odsjek/Jedinica za spašavanje i zaštitu u odjeljenju za društvene djelatnosti i javni servis;
- Odsjek za pomoćne i zajedničke poslove u stručnoj službi načelnika opštine i zajedničkih poslova.

 

Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 15:47

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

Načelnik odjeljenja: NUKIĆ SADMIR

Tel/faks: +387 56 445 505

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Odjeljenje za opštu upravu Opštine Srebrenica obavlja slijedeće poslove: vodi protokol i arhivu službenih dokumenata, vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, vodi poslove prijemne kancelarije: prijem, otvaranje, razvrstavanje, evidentiranje i arhiviranje pošte i vrši druge kancelarijske poslove, vodi matične knjige, čuva matičnu evidenciju, potvrđuje validnost ličnih podataka prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje identifikacionih dokumenata i druge poslove matičara, vodi poslove u oblasti građanskih stanja, pruža pravnu pomoć građanima, vodi evidenciju boračko-invalidske zaštite, vodi statistiku, knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite, rješava u upravnim stvarima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, vodi Centar za pružanje usluga građanima (Šalte salu), vodi mjesne kancelarije, primjenjuje zakone i propise skupštine opštine i načelnika opštine, preduzima upravne i druge mjere u okviru prava i dužnosti Opštine za koje nije nadležno drugo odjeljenje ili služba, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, vodi poslove IT administriranja, poslove telefonske centrale, poslove naplate administrativne takse, obezbjeđuje obuku i stručno usavršavanje službenika, te vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Boračko-invalidska zaštita (BIZ) +387 56 445 522
Pravna pomoć građanima +387 56 445 528
Matičari +387 56 445 527; 445 236
Mjesna kancelarija Skelani +387 56 471 122
Stranica 2 od 2