POZIVI I OBAVJEŠTENJA (126)

Један од стратешких циљева општине Сребреница је повећање степена укључености грађана, мјесних заједница, удружења и установа у процесу планирања и развоја локалне заједнице и припрема приоритета за финансирање из буџета општине Сребреница за период 2022-2024. године из средстава намјењених за капиталне инвестиције.

Пројекти треба да се односе на неке од наведених области и то: економски развој, развој пољопривреде, развој туризма, развој животне средине, културно просвјетни развој, подршка омладини породици и спорту,као и испуњавање очекивања већег броја грађана.

Приједлоге пројеката могу подносити невладине организације, удружења грађана, институције, групе грађана, правна и физичка лица, и остали под условом да се односе на шири нтерес локалне заједнице.

Уколико неки од пројеката буду обезбједили учешће донатора или властито финансијско учешће у минималном износу од 20 (двадесет) % исти ће имати приоритет у реализацији.

Процјена новчане вриједности инвестиције која се наводи у апликационој форми, треба бити што прецизније утврђена.
Приједлози морају бити сачињени на образцу утврђеном од стране Начелника општине а исти се могу преузети у шалтер сали општине Сребреница, као и на веб страници.

Приједлози који буду прихватљиви биће узети у обзир и исти ће се налазити у Програму капиталних инвестиција за период 2022-2024 који се подноси Скупштини општине Сребреница.

Позив за приједлог пројеката је отворен до 01.11.2021.године.

Пријаве се достављају лично или путем поште на адресу Општина Сребреница, Сребреничког одреда б.б.75430 Сребреница, са назнаком "ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА".

Апликациону форму за пријаву на овај јавни позив можете преузети ОВДЈЕ.

Начелник општине Сребреница
Младен Грујичић, с.р.

Број: 01-014-301-П-4/21
Сребреница, 12.10.2021. год.

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница ("Службени гласник општине Сребреница", брoj: 2/18), а у складу са Одлуком Скупштине општине Сребреница, број: 01-022-137/21 од 05.07.2021. године, као и 3. Одлуке о продаји путничког моторног возила, (јавна продаја-лицитација путем затворених писмени понуда) број 01-014-301-1/21 од 15.07.2021. године, те извршеним процјенама вриједности за путничко моторно возило марке "HYUNDAI TERRACAN" број: 03/21 од 24.05.2021. године, достављено од стране вјештака машинске струке Вјекослава Стевановића, начелник општине објављује:

ОГЛАС
за продају путничког моторног возила марке "HYUNDAI TERRACAN" путем лицитације
(јавна продаја-поновљени поступак-лицитација путем затворених писмени понуда)

I – Предмет продаје путем непосредне погодбе

Предмет продаје путем непосредне погодбе – поновљени поступак прикупљања писаних понуда за сљедеће теретно моторно возило:

1. Моторно путничко возило марке "HYUNDAI TERRACAN", година производње 2004, снага мотора 110 Кw, радна запремина 2 902 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: КМХНМ81ХП3У087046, боја зелена.

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 4.500,00 KM
(Словима: четирихиљадепетстотинаонвертибилнихмарака и 00/100)

Кауција/депозит у износу од: 10% од почетне цијене/вриједности возила

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим лица којима то закон или други пропис онемогућују. Отварање понуда одржат ће се дана 27.10.2021.године, са почетком у 12:00 часова у Скупштинској сали општинске управе Сребреница (на првом спрату). Текст огласа се може наћи на огласној плочи општине Сребреница као и на веб страници општине Сребреница.

Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.

Сребреница: 17.09.2021. године
Број: 01-014-301-П-3/21

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16; 36/19; и 61/21) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница ("Службени гласник општине Сребреница", брoj: 2/18), а у складу са Одлуком Скупштине општине Сребреница, број: 01-022-137/21 од 05.07.2021. године, као и 3. Одлуке о продаји путничког моторног возила, (јавна продаја-лицитација путем затворених писмени понуда): број 01-014-301-1/21 од 15.07.2021. године те извршеним процјенама вриједности за путничко моторно возило марке "HYUNDAI TERRACAN" број: 03/21од 24.05.2021. године, достављено од стране вјештака машинске струке Вјекослава Стевановића, начелник општине објављује:

О Г Л А С
за продају путничког моторног возила марке "HYUNDAI TERRACAN" путем лицитације
(јавна продаја- поновљени поступак - лицитација путем затворених писмени понуда)

I – Предмет продаје путем непосредне погодбе

Предмет продаје путем непосредне погодбе – поновљени поступак прикупљања писаних понуда за сљедеће теретно моторно возило:

  1. Моторно путничко возило марке "HYUNDAI TERRACAN", година производње 2004, снага мотора 110 Кw, радна запремина 2 902 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: КМХНМ81ХП3У087046, боја зелена.

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 5.000,00 KM
(Словима: петхиљадаконвертибилнихмарака и 00/100)

Кауција /депозит у износу од: 10 % од почетне цијене/вриједности возила

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим лица којима то закон или други пропис онемогућују. Отварање понуда одржат ће се дана 04.10.2021. године, са почетком у 12:00 часова у Скупштинској сали општинске управе Сребреница (на првом спрату). Текст огласа се може наћи на огласној плочи општине Сребреница као и на веб страници општине Сребреница.

Начелник општине
Младен Грујичић

Сребреница: 18.08.2021. године
Број: 01-014-301-П-2/21

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16; 36/19; и 61/21) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (Службени гласник општине Сребреница бр. 2/18), а у складу са Одлуком Скупштине општине Сребреница, број: 01-022-137/21 од 05.07.2021. године, као и 3. Одлуке о продаји путничког моторног возила, (јавна продаја- лицитација путем затворених писмени понуда) број 01-014-301-1/21 од 15.07.2021. године те извршеним процјенама вриједности за путничко моторно возило марке „HYUNDAI TERRACAN“ број: 03/21 од 24.05.2021. године, достављено од стране вјештака машинске струке Вјекослава Стевановића, начелник општине објaвљује:

О Г Л А С
За продају путничког моторног возила марке „HYUNDAI TERRACAN“ путем лицитације (јавна продаја- поновљени поступак - лицитација путем затворених писмени понуда)

I – Предмет продаје путем непосредне погодбе
Предмет продаје путем непосредне погодбе – поновљени поступак прикупљања писаних понуда за сљедеће теретно моторно возило:

1. Моторно путничко возило марке „HYUNDAI TERRACAN“, година производње 2004, снага мотора 110 Кw, радна запремина 2 902 ццм, врста мотора „DIESEL“,број шасије: КМХНМ81ХП3У087046, боја зелена.
ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 5.500,00 KM
(Словима: петхиљадаетстотинаконвертибилнихмарака и 00/100)

Кауција /депозит у износу од : 10 % од почетне цијене/вриједности возила

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим лица којима то закон или други пропис онемогућују. Отварање понуда одржат ће се дана 08.09.2021.године, са почетком у 12:00 часова у Скупштинској сали општинске управе Сребреница (на првом спрату). Текст огласа се може наћи на огласној плочи општине Сребреница као и на веб страници општине Сребреница.

Начелник општине
Младен Грујичић