POZIVI I OBAVJEŠTENJA (126)

Јавни позив за подношење захтјева за исказивање заинтересованости за реализацију пројекта економског оснаживања руралних подручја-помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница - кроз додјелу грађевинских контејнера - 25 комада

I

Предмет јавног позива је: Реализација пројекта економског оснаживања руралних подручја - помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница кроз додјелу грађевинских контејнера-25 комада.

ОПШТИ УСЛОВИ:

  1. Да подносилац захтјева има пребивалиште на територији општине Сребреница;
  2. Да подносилац захтјева има власништво над посједом на коме се инсталира грађевински контејнер (или да живи у заједничком домаћинству са власником посједа на коме се инсталира додјељени контејнер) - посјед мора бити на територији општине Сребреница;
  3. Да подносилац захтјева није користио средства за обнову и реконструкцију стамбеног објекта од међународних и домаћих институција и организација.

II

За исказивање заинтересованости повратника и интерно расељених лица за подршку у рјешавању повратка у рурална подручја кроз додјелу грађевинских стамбених контејнера подносилац захтјева је дужан приложити следећу документацију:

  1. Захтјев за додјелу грађевинског контејнера (шалтер сала општине Сребреница);
  2. Овјерена копија личне карте издата од стране МУП Сребреница;
  3. ЦИПС потврда (Полицијска станица Сребреница);
  4. Посједовни лист за земљиште на којем подносилац захтјева планира да постави грађевински стамбени контејнер (Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука подручна јединица Сребреница)
  5. Кућна листа (шалтер сала општине Сребреница)
  6. Потврда – увјерење или изјава да подносилац захтјева није користио донацију (шалтер сала општине Сребреница);
  7. Изјава дата пред надлежним органима да ће подносилац захтјева израдити бетонску подлогу за постављање грађевинско стамбеног контејнера минималних димензија 6 х 2,4 м, на посједу на коме се инсталира контејнер (шалтер сала општине Сребреница);

III

Да би подносилац захтјева остварио право на додјелу грађевинског стамбеног контејнера треба да искаже намјеру и потребу за додјелом грађевинског стамбеног контејнера и да испуни Опште услове односно достави потребну документацију.

Захтјев за додјелу уз документацију предаје се на адресу општине Сребреница, непосредно у шалтер сали општине или препоручено путем поште, у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено: „ За исказивање заинтересованости за реализацију пројекта економског оснаживања руралних подручја-помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница- кроз додјелу грађевинских контејнера“.

IV

Одабир корисника помоћи ће извршити Kомисија коју именује Начелник општине,а која ће након спроведених процедура предложити начелнику општине листу корисника који испуњавају услове за додјелу на кориштење грађевинско-стамбених контејнера (приједлог листе), како би начелник општине са истима потписао Уговор о додјели на кориштење грађевинско-стамбених контејнера.

V

Јавни позив ће бити објављен на веб страници општине Сребреница и огласној плочи општине Сребреница. Позив ће бити отворен до 31.12.2021. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Захтјев за додјелу грађевинских контејнера можете преузети ОВДЈЕ.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Грујичић

Odjeljenje za finansije Opštinske uprave Srebrenica obavještava građane sa područja opštine Srebrenica da je u skladu sa Uputstvom za pripremu budžeta Opštine za 2022. godinu predviđeno održavanje javnih rasprava za Nacrt budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu po mjesnim zajednicama opštine Srebrenica.

Javna rasprava za Mjesnu zajednicu Srebrenica predviđena je za 09.12.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11 sati u sali Skupštine opštine Srebrenica.

U prilogu ovog obavještenja možete pogledati elektronske verzije dokumenata:
- Prijedlog budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu - prihodi
- Prijedlog budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu - rashodi
- Prijedlog budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu - rashodi po korisnicima

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 01.11.2021. godine Investitor DOO "AUTO-MOTO TRADE" BRATUNAC, predao Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Srebrenica Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za benzinsku stanicu sa pratećim sadržajem u mjestu Skelani u opštini Srebrenica, na građevinskoj parceli označenoj kao k.č. broj 174/1 K.O. Skelani, opština Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju - Dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za DOO "AUTO-MOTO TRADE" BRATUNAC.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Opštine Srebrenica, u kancelariji broj 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 02.11.2021. godine do 01.12.2021. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

Načelnik odjeljenja za PU i SKP
Darko Grujičić

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 26.10.2021. godine Investitor DOO "NIKOS" BRATUNAC, predao Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Srebrenica Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za kompleks za proizvodnju betona u naselju Potočari u opštini Srebrenica, na građevinskoj parceli označenoj kao k.č. broj 58/3 K.O. SP Pećišta, opština Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju - Dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za "NIKOS" DOO Bratunac.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Opštine Srebrenica, u kancelariji broj 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 02.11.2021. godine do 01.12.2021. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

Načelnik odjeljenja za PU i SKP
Darko Grujičić