Četvrtak, 23 Januar 2020 14:22

Оглас о давању у закуп пословног објекта у Сребреници

Општина Сребреница даје у закуп јавним надметањем-прибављањем писмених понуда слиједећи пословни објекат :

  • Монтажни објекат (дрвена кућица) на шеталишту Губер у Сребреници, која се налази у улици-шеталиште Бање Губер: на земљишту означеном као к.ч. број: 454/1 dio КО Сребреница. Површина објекта је: 24 m². Почетна цијена закупа: 50,00 КМ/мјесец.

Учесник на јавном надметању-понуђач може бити свако правно или физичко лице, осим лица којима то закон или други пропис онемогућују. Понуде морају бити у затвореним омотима и означене именом и називом понуђача, предају се у шалтер сали општине Сребреница непосредно или путем поште, најмање сат времена прије времена који је одређен за отварањ писмених понуда. Отварање писмених понуда, на којем могу приступити сви понуђачи или њихови опуномоћеници са потписаном и овјереном пуномоћи, одржаће се 17.02.2020. године у згради Општинске управе Сребреница/Скупштинска сала општине Сребреница, са почеткому 11:00 часова.

Начелник општине Сребреница
Младен Грујичић

pogledano 607 puta