Četvrtak, 23 Avgust 2018 09:05

Јавни конкурс за пријем приправника са високом стручном спремом у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Сребреница

На основу одредаба члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), члана 95. став. 3. Статута општине Сребреница ("Службени гласник општине Сребреница", број: 2/18), а у складу са "Одлуком о одобравању средстава за финансирање зарада приправника са ВСС", која је донијeта дана 10.07.2018. године од стране Управног одбора ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, Одлука број: 02.7.6/0601-58-2/18, Начелник општине Сребреница rасписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем приправника са високом стручном спремом у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Сребреница

Начелник општине Сребреница оглашава Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Сребреница са високом стручном спремом, на одређено вријеме у трајању од годину дана-пет извршилаца и то:

  1. Професор технике и информатике са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова .......................................................... 1 извршилац;
  2. Дипломирани економиста са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова ....................................................................... 2 извршиоца;
  3. Дипломирани инжињер сточарства са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова ........................................................ 1 извршилац;
  4. Bakalaureat bachelor сигурносних и мировних студија са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова ........................... 1 извршилац.

Приправником се сматра лице које први пут заснива радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова у том степену стручне спреме, односно звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања, и које према закону треба положити стручни испит за рад у управи након окончања приправничког стажа. Вријеме проведено у радном односу код другог послодавца урачунава се у приправнички стаж.

Приправнички стаж са завршеном високом стручном спремом траје годину дана.

Кандидати који се пријављују на Јавни конкурс треба да испуњавају опште и посебне услове.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови

  1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
  2. да су старији од 18 година,
  3. да имају општу здравствену способност,
  4. да се против кандидата не води кривични поступак,
  5. да нису отпуштени из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.
  6. да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.

Посебни услови

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и то:
1. стручна спрема:
-кандидати под редним бројем I/1, професор технике и информатике са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова,
-кандидати под редним бројем I/2 дипломирани економиста са остварених најмање 240 ЕЦТС бодовa
-кандидати под редним бројем I/3 дипломирани инжињер сточарства са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова
-кандидати под редним бројем I/4 bakalaureat bachelor сигурносних и мировних студија са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова
2. да први пут заснивају радни однос у траженом степену образовања,
3. да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске као незапослено лице.

Сукоб интереса
Да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

Потребна документа
Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни приложити:
-увјерење о држављанству (не старије од 6. мјесеци)
-извод из матичне књиге рођених,
-фотокопију личне карте,
-фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,
-оригинал увјерење основног или вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од шест мјесеци ),
-увјерење да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске као незапослено лице,
-увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа),
-овјерену изјаву из тачке III под тачке 5. и 6.
-овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса
-овјерене изјаву да први пут заснива радни однос у траженом степену образовања,
-увјерење о радном односу проведено код другог послодавца које се урачунава у приправнички стаж.

Сва документа се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији.
Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове, биће позвани на улазни интервју. О времену и мјесту одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Рок за подношење пријава.

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова могу се доставити лично у шалтер сали општине Сребреница сваким радним даном у времену од 07 до 15 часова, или путем поште на адресу: Општина Сребреница, улица Сребреничког одреда бб "Комисији за пријем приправника."

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса у Дневним новинама „Глас Српске“. Јавни конкурс ће бити објављен и на Огласној табли општине Сребреница и на weб страници општине Сребреница.

За додатна обавјештења о јавном конкурсу кандидати се могу обратити Владану Миловановићу, шефу кабинета начелника општине Сребреница на број телефона 056/445-507.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

О резултатима конкурса, сви кандидати биће писмено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће бити враћена кандидатима.

pogledano 3106 puta