Petak, 17 Septembar 2021 08:45

Оглас за продају путничког моторног возила марке "HYUNDAI TERRACAN" путем лицитације

Сребреница: 17.09.2021. године
Број: 01-014-301-П-3/21

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16; 36/19; и 61/21) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница ("Службени гласник општине Сребреница", брoj: 2/18), а у складу са Одлуком Скупштине општине Сребреница, број: 01-022-137/21 од 05.07.2021. године, као и 3. Одлуке о продаји путничког моторног возила, (јавна продаја-лицитација путем затворених писмени понуда): број 01-014-301-1/21 од 15.07.2021. године те извршеним процјенама вриједности за путничко моторно возило марке "HYUNDAI TERRACAN" број: 03/21од 24.05.2021. године, достављено од стране вјештака машинске струке Вјекослава Стевановића, начелник општине објављује:

О Г Л А С
за продају путничког моторног возила марке "HYUNDAI TERRACAN" путем лицитације
(јавна продаја- поновљени поступак - лицитација путем затворених писмени понуда)

I – Предмет продаје путем непосредне погодбе

Предмет продаје путем непосредне погодбе – поновљени поступак прикупљања писаних понуда за сљедеће теретно моторно возило:

  1. Моторно путничко возило марке "HYUNDAI TERRACAN", година производње 2004, снага мотора 110 Кw, радна запремина 2 902 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: КМХНМ81ХП3У087046, боја зелена.

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 5.000,00 KM
(Словима: петхиљадаконвертибилнихмарака и 00/100)

Кауција /депозит у износу од: 10 % од почетне цијене/вриједности возила

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим лица којима то закон или други пропис онемогућују. Отварање понуда одржат ће се дана 04.10.2021. године, са почетком у 12:00 часова у Скупштинској сали општинске управе Сребреница (на првом спрату). Текст огласа се може наћи на огласној плочи општине Сребреница као и на веб страници општине Сребреница.

Начелник општине
Младен Грујичић

pogledano 149 puta