Srijeda, 25 Avgust 2021 10:55

Поновљени оглас за продају путничког моторног возила

Сребреница: 18.08.2021. године
Број: 01-014-301-П-2/21

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16; 36/19; и 61/21) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (Службени гласник општине Сребреница бр. 2/18), а у складу са Одлуком Скупштине општине Сребреница, број: 01-022-137/21 од 05.07.2021. године, као и 3. Одлуке о продаји путничког моторног возила, (јавна продаја- лицитација путем затворених писмени понуда) број 01-014-301-1/21 од 15.07.2021. године те извршеним процјенама вриједности за путничко моторно возило марке „HYUNDAI TERRACAN“ број: 03/21 од 24.05.2021. године, достављено од стране вјештака машинске струке Вјекослава Стевановића, начелник општине објaвљује:

О Г Л А С
За продају путничког моторног возила марке „HYUNDAI TERRACAN“ путем лицитације (јавна продаја- поновљени поступак - лицитација путем затворених писмени понуда)

I – Предмет продаје путем непосредне погодбе
Предмет продаје путем непосредне погодбе – поновљени поступак прикупљања писаних понуда за сљедеће теретно моторно возило:

1. Моторно путничко возило марке „HYUNDAI TERRACAN“, година производње 2004, снага мотора 110 Кw, радна запремина 2 902 ццм, врста мотора „DIESEL“,број шасије: КМХНМ81ХП3У087046, боја зелена.
ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 5.500,00 KM
(Словима: петхиљадаетстотинаконвертибилнихмарака и 00/100)

Кауција /депозит у износу од : 10 % од почетне цијене/вриједности возила

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим лица којима то закон или други пропис онемогућују. Отварање понуда одржат ће се дана 08.09.2021.године, са почетком у 12:00 часова у Скупштинској сали општинске управе Сребреница (на првом спрату). Текст огласа се може наћи на огласној плочи општине Сребреница као и на веб страници општине Сребреница.

Начелник општине
Младен Грујичић

pogledano 189 puta