Utorak, 04 Avgust 2020 13:08

Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђиваљу права на непокретности којe се налазе у катастарској општини Виогор

Kомисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука, подручја јединица Сребреница, обавјештава становништво са подручја општине Сребреница да ће вршити излагање на увид података о непокретностима и утврђиваљу права на непокретности у општини Сребреница за катастарску општину Виогор.

Излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђиваљу права на непокретности (земљишта, зграде, станове и пословне просторије као и друге грађевинске објекте), који се налазе у катастарској општини Виогор почет ће дана 03.09.2020. године.

Комисија ће сваком физичком и правном лицу за које су прикупљени подаци и адресе, а за које се непокретности врши излагање података, упутити, најкасније 8 дана прије излагања података, посебан позив да у означено вријеме дођу у радне просторије Комисије и да дају потребне податке о непокретностима.

Грађани требају да понесу личну карту са уписаним јединственим матичним бројем грађана, за малољетна лица извод из матичне књиге рођених са уписаним јединственим матичним бројем грађана, а предстваник правног лица овлашћење за заступање са уписаним јединственим идентификационим бројем (ЈИБ).

Излагање на јавни увид података о непоретностима и утврђивању права на непоректностима обављат ће се сваким радним даном од 07:30 до 15:30 часова у радним просторијама Комисије, које се налазе у Сребреници - ул. Трг Михајло Бјелаковић б.б. (робна кућа "Зворничанка" - трећи спрат).

Од дана почетка оснивања катастра непокретностима спроводит ће се промјене евиденције, земљишној књизи и књигама уложених уговора до истека рока за оснивање катастра непокретности, одређеног у јавном огласу.

Рок за завршетак излагања је 3 мјесеца уз могућност продужења рока.

pogledano 439 puta