POZIVI I OBAVJEŠTENJA (125)

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СРЕБРЕНИЦА
БРОЈ:01-03-__/22
16.08.2022. ГОДИНЕ

На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр.27/22), општинска изборна комисија Сребреница расписује

Ј А В Н И О Г Л А С
за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

I. Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова и/или замјеника чланова бирачких одбора на бирачким мјестима, чланова мобилног тима и чланова тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

II. Услови за именовање:

Општи услови:
1. Пријављени кандидат је особа с правом гласа.
2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3.Изборног закона БиХ) :
1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:
- да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV. или V. степен стручне спреме;
- да има пријављено пребивалиште у општини/граду за коју је објављен јавни позив.

III. Потребна документација:

1. пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3),

IV. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је двадесет (17) дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине/града, на интернет-страници општине и средствима јавног информисања (локални радио, штампани медији).

V. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи општинска/градска комисија општине/града.

VI. Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту општинске изборне комисије или на интернет- страници општине.
Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком:
Општинска изборна комисија Сребреница,
Адреса:_Сребреничког одреда бб Сребреница, 75430 Сребреница
„Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора- не отварати“.

Кандидати ће, ако изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

Предсједник ОИК
Љиљана Стевановић,с.р.

 

Начелник општине Сребреница расписује Интерни јавни конкурс за попуњавање радних мјеста службеника у општинској управи Сребреница , и то:
1. Самостални стручни сарадник за послове стручне службе Скупштине општине и административно-техничке послове - 1 извршилац
2. Самостални стручни сарадник за обнову и реконструкцију - 1 извршилац

Цијели текст Интерног јавног конкурса преузмите на линку: ИНТЕРНИ ЈАВНИ ОГЛАС - АВГУСТ 2022

Broj: 01-014- 528-JP-2 /22
Datum: 29.07.2022. god.

U skladu sa članom 82.stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sluzbeni glasnik Republike Srpske"’,broj: 97/16,36/19), člana 95. stav (3) Statuta opštine Srebrenica ("Sluzbeni glasnik opstine Srebrenica", broj: 2/18), te na osnovu sprovedenog Javnog poziva za dodjelu građevinsko-stambenih kontejnera, odnosno prijedloga Rang liste korisnika broj: 01-014-528-JP-1/21 od 25.01.2022. godine, Načelnik opštine donosi:

Odluku
o izboru najuspješnijih kandidata za dodjelu građevinsko-stambenih kontejnera

Član 1.

Dodjeljuje se 25 (dvadesetpet) građevinsko-stambenih montažnih kontejnera koji će služiti kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica, korisnicima koji imaju potrebu za istima i koji ispunjavaju tražene uslove, kako slijedi:

1. Marija Vasić
2. Mirsad Siručić
3. Sanimir Ademović
4. Ređžep Ahmetović
5. Nedeljko Milošević
6. Tomo Jeremić
7. Đorđe Lazarević
8. Boško Savić
9. Milorad Marjanović
10. Nail Mehmedović
11. Đorđe Bojić
12. Slavica Jovanović
13. Milić Gligić
14. Dragoljub Lukić
15. Đorđe Jakovljević
16. Vladan Stevanović
17. Milisav Vujadinović
18. Mevlid Jugović
19. Stefan Milovanović
20. Zora Mitrović
21. Zdravko Vasić
22. Esma Husić
23. Milorad Stanojević
24. Radan Balčaković
25. Radenko Simić

Član 2.

Građevinsko-stambenih montažnih kontejnera dimenzija 6,0 x 2,4 x 2,6 m (D x S x V), sastoji se od sledećeg: jedne prostorije i kupatila sa sanitarijama, sa urađenim vodovodnim i elektroinstalacijama i led rasvjetom.

Montažni kontejneri daju se korisniku u trajno vlasništvo.

Član 3.

Korisnik će građevinsko-stambenih montažni kontejner iz člana 2. ovog ugovora koristiti u stambene namjene kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica.

Član 4.

Načelnik opštine će sa odabranim korisnicima zaključiti Ugovor o dodjeli građevinsko-stambenih montažnih kontejnera, u kojem će biti navedene odredbe o pravima i obavezama potpisnika ugovora.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

Obrazloženje:
U cilju postizanja podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica, Načelnik opštine je raspisao javni poziv o dodjeli na korištenje 25 (dvadesetpet) građevinskih stambenih kontejnera koja će služiti kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja, i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica. Imenovao je Komisiju za odabir korisnika, te na osnovu prijedloga rang liste Komisije za odabir korisnika za dodjelu na korištenje 25 stambenih kontejnera koji će služiti kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica, postupio kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Načelniku opštine Srebrenica u roku od osam (8) dana od dana objave.

Dostavljeno:
1. Načelniku opštine
2. Odabranim korisnicima x25
3. Oglasna tabla
4. Web stranica
5. a/a

Načelnik opštine
Mladen Grujičić, s.r.

Stranica 1 od 25