Оглас за објављивање уписа у Регистар

Emir Hajdarbegović 3. Marta 2023. 0

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Сребреница са сједиштем у Сребреници, ул. Сребреничког одреда бб, на основу рјешења број: 03-372-1/23 од 26.01.2023. године, извршио је у регистру заједница зграда, у регистарском листу заједнице број 05, упис оснивања Заједнице Етажних власника за управљање зградом, Солитер 1 Кнежевац, Улица шесте источнобосанске бригаде, Сребреница, са следећим подацима:

Пун назив: Заједница Етажних власника за управљање зградом Солитер 1 Кнежевац ,Улица шесте источнобосанске бригаде, Сребреница
Оснивачи: седамнаест етажних власника
Дјелатност: 81.10 Помоћне дјелатности управљања зградом

Заједница у оквиру своје дјелатности иступа у правном промнету самостално и без ограничења, а за обавезе одговара цјелокупном својом имовином.Чланови заједнице за обавезе заједнице које се односе на послове одржавања заједничких дијелова зграде,одговарају супсидијарно до висине свог удјела у плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким дијеловима зграде. Заједницу заступа Јовановић Милорад ,предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења.

Овлашћенo службено лице
Дарко Грујичић