POZIVI I OBAVJEŠTENJA (78)

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava podrške od strane Opštine Srebrenica za privredne subjekte (preduzeća) u oblasti prerađivačke industrije, koji su registrovane na teritoriji opštine Srebrenica u 2018. godini koji ispunjavaju druge uslove, u svrhu podrške stvaranju radnih mjesta i inkluzivnim politikama zapošljavanja.

Sredstva podrške se dodjeljuju privatnim privrednim subjektima iz prerađivačke industrije koji su registrovani na teritoriji opštine Srebrenica , u svrhu podsticaja za zapošljavanje odnosno otvaranje novih radnih mjesta.

Cilj podsticaja je podrška privrednim subjektima koji pokazuju interesovanje za proširenje djelatnosti, ulaganje u kvalitetniju radnu snagu, i inkluzivno zapošljavanje.

Sredstva podrške dodjeljuju se privrednim subjektima za zapošljavanje lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavnje –biro Srebrenica pod uslovom i u iznosima kao je dato u Tabeli

Jedan privredni subjekt može dobiti sredstva u maksimalnom iznosu do 50.000 KM. Sredstva će biti plasirana iz budžeta opštine Srebrenica ekonomski kod Podrška MSP.

Sa svim korisnicima koji biće sklopljeni pojedinačni Ugovori koji će preciznije definisati preuzete obaveze, dinamiku isplate, kontrolu i dr.

Za privrednog subjekta koji zapošljava lice obavezan je sklopiti ugovor o radu sa istim u trajanju od najmanje 12 mjeseci odnosno privredni subjekt je u obavezi u kontinuitetu održavati broj radnika za koji je dobio podsticaj od strane opštine.

Rok za podnošenje prijava je 04.03.2019. godine do 12h.

Uslove, kriterije i potrebnu dokumentaciju za podnošenje prijava pogledajte na linku: JP2019 - POMOĆ PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

Prijavni obrazac možete preuzeti na linku: JP2019 - PRIJAVNI OBRAZAC ZA POMOĆ PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTIJI

Начелник општине Сребреница расписује Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења за финансије и пријем приправника са високом стручном спремом , и то:

1. Начелник одјељења за финансије - 1 извршилац;
2. Bachelor саобраћајни инжењер - 1 извршилац;
3. Струковни инжењер грађевинарства - 1 извршилац;
4. Bachelor историје - 1 извршилац;
5. Професор енглеског језика - 1 извршилац;
6. Професор разредне наставе - 2 извршиоца;
7. Дипломирани правник - 2 извршиоца-

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Опис послова, опште и посебне услове, као и потребну документацију за пријаву на овај Јавни конкурс погледајте на линку: Јавни конкурс - начелник одјељења за финансије и приправници у 2019. години

Komisija za nagrade i priznanja Skupštine opštine Srebrenica poziva sve zainteresovane građane, preduzeća, ustanove, pravna lica, političke partije, nevladine organizacije, sportske klubove i druga pravna i fizička lica da dostave pismene prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica povodom 11. marta - Dana opštine Srebrenica.

Pisani prijedlog kandidata za dodjelu nagrada i prizanja opštine Srebrenica obavezno mora sadržavati:

- kratku biografiju lica ili pravnog subjekta koji se predlaže za priznanja;
- za koju vrstu priznanja ili nagrada se predlaže;
- obrazloženje prijedloga;
- podatke o predlagaču.

Javni poziv će biti otvoren do 26.02.2019. godine, a cijeli tekst javnog poziva možete pogledati na linku: JP2019 - NAGRADE I PRIZNANJA ZA DAN OPŠTINE SREBRENICA

Број: 01-014-47/19
Сребреница, 14.02.2019. год.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), члана 12., 16. и 19. Закона о спорту ("Службени гласник Републике Српске", број: 4/02), Закона о удружењима и фондацијама РС ("Службени гласник Републике Српске", брoj: 52/2001 и 42/2005) и члана 57. Статута општине Сребреница ("Службени гласник општине Сребреница", број 2/2018), начелник општине Сребренице доноси:

ЈАВНИ ПОЗИВ

о финансирању/суфинансирању спортских клубова, удружења грађана и осталих невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2019. години

1. Средства по овом Позиву додјељују се спортским клубовима, Удружењима грађана и осталих Невладиних организација са подручја Општине Сребреница у циљу финансирања/суфинансирања трошкова активности за редовну дјелатност и спортска такмичења,пројеката у 2019. години, из буџета Општине Сребреница за календарску 2019. годину.

Укупан износ средстава из буџета Општине Сребреница у 2019. години, намијењених за финансирање спортских клубова, Удружења грађана и Невладиних организација по јавном позиву износи 126.900,00 КМ - Грант 4152213 текући грантови спортским,омладинским организацијама и удружењима.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Право учешћа на Јавни позив имају спортски клубови, Удружења грађана и Невладине организације који су регистровани на територији Општине Сребреница, односно имају сједиште на подручју Општине Сребреница.

Невладина организација или Удружење грађана која аплицирају по овом Јавном позиву,могу кандидовати један (1) пројектни приједлог.

Невладине организација или Удружење грађана која су већ уврштeна на буџет Општине Сребреницa не могу аплицирати на овај Јавни позив.

2.Расподјелу средстава врши Комисија за финансирање/суфинансирање спортских клубова,Удружења грађана и осталих Невладиних организација са територије општине Сребреница за 2019 годину, коју именује Начелник општине.

3. КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА

А. Општи критерији
- испуњен и потписан пријавни образац овјерен печатом подносиоца захтјева,
- рјешење о регистрацији код надлежног органа којим се доказује да је клуб регистрован на територији општине Сребренице (копија),
- програм рада за 2019. годину потписан и овјерен од овлашћеног лица,
- Уговор о закупу или други документ којим је обезбјеђен простор за реализацију активности.

Б. Посебни критерији за спортске клубове (критерији који се бодују)

1.Стручни рад са млађим селекцијама ( 1-5 бод.),
2.Број чланова и активних спортиста у клубу ( 5-20 бод.),
3.Традиција клуба и постигнути резултати ( 1-10 бод.),
4.Број и степен такмичења у коме се такмиче селекције клуба : млађи пионири, пионири, кадети, јуниори,сениори ( 2-10 бод.),
5.Припадност приоритетној групи спорта према Правилнику о категоризацији спортова у Републици Српској (Члан 5).
I Категорија 20 бодова, II Категорија 10 бодова, III Категорија 7 бодова, IV Категорија 5 бодова, V Категорија 3 бода.
6. Обавезно такмичење у некој од лига коју организује кровни саваз или асоцијација ( 1- 10 бод.),

7. Учешће клуба на међународним такмичењима (1-10 бод.)

За категоризацију спортова користиће се правилник о категоризацији спортова у Републици Српској. Спортови који нису обухваћени овом категоризацијом, а буду формирани након доношења ове Одлуке сврставају се у пету категорију.

Б.1 Критерији за додјелу средстава НВО и УГ

Приоритетни пројекти из области које ће се бодовати на овом Јавном позиву су:

1. Образовање,
2. Здравство,
3. Социјална заштита и људска права,
4. Млади и волонтеризам,
5. Животна средина и енергетска ефикасност
6. Гендер,
7. Превенција против инцидената мотивисаних предрасудама и мржњом

Б.2 Критерији који се бодују

1. Број ангажованих стручних лица за реализацију пројекта, (1-10 бодова)
2. Проценат финансијског учешћа у пројекту, (1-10 бодова)
3. Везаност програма пројекта за област из Јавног позива (1-10 бодова)
4. Обухваћеност циљне групе (1-10 бодова)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ

4. Уз попуњен и овјерен пријавни образац апликанти су дужни приложити:

- Приједлог пројекта на службеном обрасцу
- Рјешење о регистрацији код надлежног органа којим се доказује да је клуб регистрован на територији општине Сребреница (копија),
- Уговор са банком с наведеним трансакцијским рачуном ( копија),
- Програм рада за 2019 годину.
- Уговор о закупу или други документ којим ће бити обезбјеђен простор за реализацију програма
- Доказ клуба о именовању овлашћеног лица.
- Доказ о лиценци,
- Изјава о броју чланова ,
- Доказ о броју и степену такмичења ,
- Доказ о учествовању на такмичењу који организује кровни савез,
- Доказ о учествовању на међународном такмичењу,
- Финансијски извјештај уколико је спортски клуб добијао средства Општине Сребренице у предходној години.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УГ и НВО

Уз попуњен и овјерен пријавни образац апликанти су дужни приложити:

- Приједлог пројекта на службеном обрасцу,
- Преглед буџета,
- Изјава о подобности (образац),
- Изјаву о проценту суфинансирања пројекта,
- Рјешење о регистрацији код надлежног органа којим се доказује да је удружење/организација регистрована на територији општине Сребреница (копија),
- Уговор са банком с наведеним трансакцијским рачуном ( копија),
- Програм рада за 2019 годину.
- Уговор о закупу или други документ којим ће бити обезбјеђен простор за реализацију програма
- Одлука скупштине удружења/организације о именовању овлашћеног лица.
- Финансијски извјештај уколико је НВО,УГ добијао средства Општине Сребренице у приједходној години.

Напомена: Апликанти могу предати и фотокопије наведених докумената које морају бити овјерене.

Начин и рок подношења апликације на Јавни позив

5. Апликациони обрасци са документацијом се предају у затвореној коверти у Шалтер Сали општине Сребреница са назначеном адресом Општина Сребреница ул. Сребреничког одреда бб Сребреница 75430 са назнаком "Комисија за финансирање/суфинансирање спортских клубова, Удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2019 години – НЕ ОТВАРАЈ" или путем поште.

6. Приједлог Одлуке о расподјели средстава Комисија доноси у року од 15 дана од дана истека рока из Јавног позива за доставу захтјева о додјељивању средстава, и
објављује на огласној табли и званичној интернет страници Општине Сребреница.

7. Учесници конкурса имају право приговора на приједлог Одлуке о расподјели
средстава у року од 8 дана од дана објављивања приједлога Одлуке о расподјели
средстава.

Приговор се подноси Начелнику општине Сребреница у писаној форми, у пријемну
канцеларију Општинске управе, лично или путем поште.

8. Коначну Одлуку о расподјели средстава доноси Начелник Општине у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука о расподјели средстава се такође објављује на огласној табли и званичној
интернет страници Општине Сребреница, и доставља у писаној форми сваком апликанту
појединачно.

Општина Сребреница задржава право да не додјели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољајавају задате критерије.

9. Јавни позив биће објављен на званичној интернет страници Општине Сребреница, огласној табли Општине Сребреница и биће отворен до 01.03.2019 године.

Додатне информације се могу добити у Одјељењу за Друштвене дјелатности и јавни сервис општинске управе Општине Сребреница.

10. Неблаговремене као и непотпуне пријаве се неће разматрати.

11. Све додатне информације могу се добити искључиво на мејл одјељења Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Обрађивач: Б.К

Начелник општине Сребреница
Младен Грујичић

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Р/бр

Назив документа

Врста документа

Word

PDF

Excel

1.

Текст Јавног позива за УГ, НВО и спорт

 

ЛИНК

 

2.

Изјава о подобности

ЛИНК

ЛИНК

 

3.

Изјава о проценту

ЛИНК

ЛИНК

 

4.

Лична изјава за спорт

ЛИНК

ЛИНК

 

5.

Преглед буџета прорачуна

 

ЛИНК

ЛИНК

6.

Пријава за спорт

ЛИНК

ЛИНК

 

7.

Пријава за УГ и НВО

ЛИНК

ЛИНК

 

8.

Пројектни приједлог

ЛИНК

ЛИНК