Utorak, 16 Avgust 2022 13:22

Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА СРЕБРЕНИЦА
БРОЈ:01-03-__/22
16.08.2022. ГОДИНЕ

На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр.27/22), општинска изборна комисија Сребреница расписује

Ј А В Н И О Г Л А С
за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата

I. Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова и/или замјеника чланова бирачких одбора на бирачким мјестима, чланова мобилног тима и чланова тима за отварање врећа и бројање гласачких листића у циљу правилног обједињавања изборних резултата.

II. Услови за именовање:

Општи услови:
1. Пријављени кандидат је особа с правом гласа.
2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3.Изборног закона БиХ) :
1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:
- да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV. или V. степен стручне спреме;
- да има пријављено пребивалиште у општини/граду за коју је објављен јавни позив.

III. Потребна документација:

1. пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3),

IV. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је двадесет (17) дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине/града, на интернет-страници општине и средствима јавног информисања (локални радио, штампани медији).

V. Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи општинска/градска комисија општине/града.

VI. Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту општинске изборне комисије или на интернет- страници општине.
Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште изборне комисије са назнаком:
Општинска изборна комисија Сребреница,
Адреса:_Сребреничког одреда бб Сребреница, 75430 Сребреница
„Пријава на јавни оглас за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора- не отварати“.

Кандидати ће, ако изборна комисија затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

Предсједник ОИК
Љиљана Стевановић,с.р.

 

pogledano 213 puta