Četvrtak, 28 Juli 2022 14:14

Odluka o izboru najuspješnijih kandidata za dodjelu građevinsko-stambenih kontejnera

Broj: 01-014- 528-JP-2 /22
Datum: 29.07.2022. god.

U skladu sa članom 82.stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sluzbeni glasnik Republike Srpske"’,broj: 97/16,36/19), člana 95. stav (3) Statuta opštine Srebrenica ("Sluzbeni glasnik opstine Srebrenica", broj: 2/18), te na osnovu sprovedenog Javnog poziva za dodjelu građevinsko-stambenih kontejnera, odnosno prijedloga Rang liste korisnika broj: 01-014-528-JP-1/21 od 25.01.2022. godine, Načelnik opštine donosi:

Odluku
o izboru najuspješnijih kandidata za dodjelu građevinsko-stambenih kontejnera

Član 1.

Dodjeljuje se 25 (dvadesetpet) građevinsko-stambenih montažnih kontejnera koji će služiti kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica, korisnicima koji imaju potrebu za istima i koji ispunjavaju tražene uslove, kako slijedi:

1. Marija Vasić
2. Mirsad Siručić
3. Sanimir Ademović
4. Ređžep Ahmetović
5. Nedeljko Milošević
6. Tomo Jeremić
7. Đorđe Lazarević
8. Boško Savić
9. Milorad Marjanović
10. Nail Mehmedović
11. Đorđe Bojić
12. Slavica Jovanović
13. Milić Gligić
14. Dragoljub Lukić
15. Đorđe Jakovljević
16. Vladan Stevanović
17. Milisav Vujadinović
18. Mevlid Jugović
19. Stefan Milovanović
20. Zora Mitrović
21. Zdravko Vasić
22. Esma Husić
23. Milorad Stanojević
24. Radan Balčaković
25. Radenko Simić

Član 2.

Građevinsko-stambenih montažnih kontejnera dimenzija 6,0 x 2,4 x 2,6 m (D x S x V), sastoji se od sledećeg: jedne prostorije i kupatila sa sanitarijama, sa urađenim vodovodnim i elektroinstalacijama i led rasvjetom.

Montažni kontejneri daju se korisniku u trajno vlasništvo.

Član 3.

Korisnik će građevinsko-stambenih montažni kontejner iz člana 2. ovog ugovora koristiti u stambene namjene kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica.

Član 4.

Načelnik opštine će sa odabranim korisnicima zaključiti Ugovor o dodjeli građevinsko-stambenih montažnih kontejnera, u kojem će biti navedene odredbe o pravima i obavezama potpisnika ugovora.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

Obrazloženje:
U cilju postizanja podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica, Načelnik opštine je raspisao javni poziv o dodjeli na korištenje 25 (dvadesetpet) građevinskih stambenih kontejnera koja će služiti kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja, i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica. Imenovao je Komisiju za odabir korisnika, te na osnovu prijedloga rang liste Komisije za odabir korisnika za dodjelu na korištenje 25 stambenih kontejnera koji će služiti kao vid podsticaja održivosti ruralnih područja i povratka interno raseljenih lica na području opštine Srebrenica, postupio kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Načelniku opštine Srebrenica u roku od osam (8) dana od dana objave.

Dostavljeno:
1. Načelniku opštine
2. Odabranim korisnicima x25
3. Oglasna tabla
4. Web stranica
5. a/a

Načelnik opštine
Mladen Grujičić, s.r.

pogledano 1650 puta