POZIVI I OBAVJEŠTENJA (135)

Број: 01-014-__/23
Сребреница, 25.01.2023. год.

На основу одредаба члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, осносно општинској управи ("Службени гласник Републике Српске", број: 42/17) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Сребреница ("Службени гласник општине Сребреница", број: 2/17; 1/18; 2/18; 3/18; 1/19; 1/20; 3/22; 5/22; 8/22), начелник општине Сребреница расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Сребреница

I - Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме у општинској управи општине Сребреница, и то:

 1. Возач: 1 извршилац;
 2. Сам. Стр. Сар. за информационо-комуникационе технологије (ИКТ): 1 извршилац;

II - Опис послова
Опис послова из става I тачке 1. И 2. утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у општинској управи општине Сребренице („Службени гласник општине Сребренице“, број: 2/17).

 1. 7.4б-7.8б Возач
  Управља моторним возилом по одобрењу и налогу шефа одсјека, врши контролу исправности прије и послије употребе моторног возила, којег не смије користити у приватне сврхе и задужено моторно возило дужан је гаражирати послије радних обавеза у општинским гаражама или на општинском паркингу, материјално задужен за моторна возила и резервну опрему, учествује у пословима на одржавању и сервисирању моторних возила, врши прање и чишћење моторних возила, гаражног и простора за паркирање, одржава општински паркинг простор у уредном стању, онемогућује попуњености истих другим моторним возилима, уклањања снијег и друге предмете који отежавајау паркирање општинских моторних возила, одговоран је за исправност, комплетност и одржавање задуженог моторног возила и опреме, води евиденцију о кретању возила, пређеним километрима, утрошку погонског горива и мазива, врши мање превентивне поравке и кварове на моторним возилима, управља возилом на датим релацијама и понаша се у складу са ЗОБС, редовно прати потребе сервиса и регистрације задуженог моторног возила и о томе обавјештава шефа одсјека, лично сноси трошкове проузроковане саобраћајним грешкама и преступима, асистира раднику на обезбијеђењу када није ангажован за вожњу и раднику задуженом за штампање, уредно води и евидентира путну документацију за возило, обавезан је по сваком налогу шефа одсјека поступити без одлагања, поред превоза запослених у службене сврхе, обавезан је превозити и друга лица када за то има потребе и када добије изричит налог од шефа одсјека, врши и друге послове по налогу шефа одсјека.
  Статус и категорија радног мјеста: намјештеник.
 2. 7.20а Сам. Стр. Сар. за информационо-комуникационе технологије (ИКТ)
  Организује, координира и надзире рад информатичке и мрежне опреме, врши администрацију Cisco мрежне опреме (каблирање, switching, routing, VOIP), сарађује са техничким службама телекомуникационих оператера, обавља стручне послове у подручју планирања, одржавања и сигурности рачунарскокомуникацијске инфраструктуре, судјелује у изради годишњег плана набавке информатичке опреме, имплементира и одржава програмску подршку, координира и надзире активности на успостави, развоју и одржавању информацијских сервиса, планира и организује проведбу основне информатичке едукације запосленика Општинске управе Сребреница, сарађује са вањским сродним системима, рукује аудио и видео опремом и одговара за њено коришћење, ажурира званичну веб и Фб страницу Општинске управе Сребреница, учествује у изради службене промотивне документације (брошуре, промотивни летци, рекламнообавјештајни банери), ради на телефонском увезивања службеника, одобрењу разговора унутар мреже или изван ње, ради на архивирању аудио снимака сједница Скупштине општине Сребреница, израђује "Службени гласник Општине Сребреница", одговара начелнику стручне службе за стручно и благовремено извршавање послова, те обавља и друге послове које му повјери шеф одсјека, начелнику стручне службе или начелник општине, извјештај о раду доставља шефу одсјека.
  Статус и категорија радног мјеста: службеник, пете категорије и трећег звања.

III - Неспојивост и сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који је неспојив са дужношћу службеника како је прописано у члану 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16). Ове одредбе се односе и на намјештенике.

IV - Општи услови

 1. да је држављани Републике Српске, односно БиХ,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере набило којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања Конкурса и
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

V - Посебни услови
за позицију број 1.

 • школска спрема: ССС – III степен, возач моторних возила Б и Ц категорије
 • 6 мјесеци радног искуства
 • Положен стручни испит (за возача м/в диплома)
 • Возачки испит (Б и Ц категорија)

за позицију број 2.

 • Завршен основни академски студиј првог степена на студијском програму Информатика обима 240 ЕЦТС бодова;
 • 1 година радног искуства;
 • Завршена 4 (четири) семестра Cisco CCNA студија;
 • Положен стручни испит за рад у републичким органима управе;

VI - Потребна документа

(1) Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова :
(2) Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине (не старије од 6 мјесеци), и изјаве да кандидат:

 1. није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом ( члан IX став 1. Устава БиХ),
 2. није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,
 3. није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса и
 4. да не постоји неспојивост у складу са поглављем III Конкурса.
  Наведене изјаве саставни су дио прописаног обрасца Пријаве на конкурс и не достављају се посебно, али морају бити потписане и овјерене како од стране кандидата тако и од стране надлежног органа.
 5. доказ о општој здравственој способности, достављају само изабрани кандидати.

(3) Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже овјерене фото-копије:

 1. дипломе о завршеној стручној спреми,
 2. доказ о положеном стручном испиту за возаче м/в диплома (позиција 1)
 3. исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
 4. доказ о положеном возачком испиту Б и Ц категорије (позиција 1.),
 5. Увјерење о положеном испиту за рад у органима управе (овјерена фотокопија),
 6. Потврда којом се доказује да је кандидат завршио 4 (четири) семестра Cisco CCNA обуке, овјерена фотокопија, (за позицију 2),

VII - Усмени интервју и избор кандидата
(1) Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Комисија за спровођење Јавног конкурса обавиће усмени интервју, на коме ће се вршити провјера знања кандидата о општем управном поступку, познавању начина функционисања и организације локалне самоуправе и познавању послова радног мјеста за које је кандидат конкурисао. О мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно, путем телефона или писменим путем и путем интернет странице општине Сребреница.

VIII - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс, који се може преузети у шалтер сали општине Сребреница.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова прописаних чланом 67. став 1. Закона, а који су наведени у ставу (3) т. 1, 2, 3 и 4, поглавља VI Конкурса.
Непотпуне и неблаговремене нпријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Сребреница, улица Сребреничког одреда бб, са назнаком: Пријава на Jавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста у општинској управи општине Сребреница.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

Приликом попуне упражњених мјеста, даће се предност под истим условима корисницима права у складу са прописима из области права бораца, ратних инвалида, породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Репеблике Српске.

Контакт особа: Владан Миловановић, Шеф кабинета; телефон: 056/445-507.

Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници општине Сребреница.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.

Broj: 01-014-9/23
Srebrenica, 31.01.2023. god.

Na osnovu člana 82. Stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16) i člana 57. Statuta opštine Srebrenica ("Službeni glasnik opštine Srebrenica", broj: 2/2018), a u skladu sa Zapisnikom Komisije za dodjelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima iz kategorije zanatsko-preduzetničke djelatnosti registrovanim kod Opštinske uprave Srebrenica broj: 01-014-9/23 od 30.01.2023. godine, Načelnik opštine donosi:

Preliminarnu listu
korisnika po Javnom pozivu za podršku održivom biznisu zanatsko preduzetničkoj djelatnosti na području opštine Srebrenica

 1. ZR MB Borči
 2. Agencija "Milano"
 3. TR "DiD"
 4. Farma "Bošnjak"
 5. TR "RED STAR"
 6. ZTR "Sumatra"
 7. UR "Doner"
 8. ZR "Tip Top"
 9. ZTR "AS-STAYLE"
 10. ZTR "EKO-JADAR"
 11. ZTR "JELA"
 12. ZR "Miss"
 13. UR "Bato"
 14. ZR "BES"
 15. ZGR "AVRAM"
 16. ZR "STO JELA"
 17. TAKSI JASKO-Jasmin Sejdić
 18. UR "Azemina"
 19. Grujčić Tomo -Taxi
 20. ZR "Drvo-trend"
 21. Agencija za vođenje knjiga "Svjetlost"
 22. Agencija za vođenje knjiga "Svjetlost 4"
 23. UR menza "Koča 1"
 24. Hasan Delić-Taksi Delić
 25. Autopraona "MIM"
 26. Boro Inđić -Taxi
 27. TR "AUTO-MOST"
 28. ZR "Nesmotar"
 29. ZR "Jasmin"
 30. TR "AG"
 31. ZR "DEA ELEKTRO"
 32. TR "SLAĐA"
 33. ZR "Jakubović"
 34. Taksi prevoz "Laki -Nin"
 35. TZR "Pčela"
 36. Milan Novaković -Taxi
 37. UR kafe bar "Venera"
 38. ZGR VECO
 39. JP RANKO NIKOLIĆ
 40. ZR "LAMALA"
 41. TR "AH JA"
 42. TR "Lipa 2"
 43. TR "Alfax"
 44. HOSTEL Miloš Vučić
 45. ZR mini farma za uzgoj pilića SS Lipovac
 46. GZR "Ilić-gradnja"
 47. ZR "BLACK END BLUE"
 48. VA IN-VET
 49. TR "Remza"
 50. UG Kafe bar "42"
 51. Agencija "STANDARD"

Uslove javnog poziva ne ispunjavaju sledeći aplikanti:

 1. UR "KANTINA"
 2. TR EUROMIX, IJ SKELANI

Napomena:
Nezadovoljni aplikanti mogu uložiti prigovor Načelniku opštine u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja preliminarne liste.

Načelnik opštine
Mladen Grujičić, s.r.

Општина Сребреница заједно са привредним субјектом "6. новембар" д.о.о. Зворник (производни погон у Сребреници - бивша везионица) позива све заинтересоване за пријем на обуку за рад у области текстилне индустрије, а након успјешне обуке и у радни однос.

На позив се може јавити женска радна снага са пребивалиштем на територији општине Сребреница, а такође и са подручја околних подручја.

Након запримљених пријава у просторијама Општине Сребреница ће бити обављен интервју са пријављеним кандидатима од стране стручних лица из предузећа "6. новембар" д.о.о. Зворник и након тога ће се извршити одабир кандидата за обуку, односно запошљавање у поменутом привредном субјекту.

Попуњен ОБРАЗАЦ доставити у Шалтер салу Општине Сребреница (гдје кандидати могу исти и преузети), а такође образац ће бити доступан и на веб страници Општине Сребреница.

Рок за достављање пријава кандидата је 10.02.2023. године.

Попуњен образац кандидати могу доставити и на електронску адресу: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Циљ Јавног конкурса је реализација Пројекта "Обнове одређеног броја кућа у Сребреници и пројекта економске подршке" МОР БР 33/1437 који финансира Краљевина Саудијска Арабија, а који је усмјерен на рјешавање проблема интерно расељених лица и повратника.

Донаторским средствима је планирана помоћ у износу за вриједност ПДВ-а која нису реализована у досадашњем периоду у поменутом пројекту: Кроз додјелу грађевинског материјала за обнову и реконструкцију индивидуалних стамбених јединица.

Цијели текст Јавног позива преузмите на линку: ЈП - САУДИЈСКА АРАБИЈА 2023., те АПЛИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ.

Stranica 1 od 27