POZIVI I OBAVJEŠTENJA (113)

Обавјештавају се незапослена лица са подручја општине Сребреница која желе да заснују радни однос у привредним субјектима у реалном сектору са подручја наше општине да могу попунити ОБРАЗАЦ који је доступан на сајту општине https://www.srebrenica.gov.bа и у шалтер сали и да исти доставе путем протокола или на мејл Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. до 27.01.2022. године.

Jавни позив за подршку одрживом бизнису занатско-предузетничке дјелатности на подручју општине Сребреница

1. ПРЕДМЕТ:

Предмет јавног позива је додјела бесповратних средстава привредним субјектима из категорије занатско-предузетничких дјелатности регистрованих у Општини Сребреница( у даљем тексту: привредни субјект) а који су у току 2021. године активно пословали а нису добијали постицајна средства од других институција или организација.

2. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА:

Средства су намјењена као подршка активним привредним субјектима из категорије занатско- предузетничких дјелатности регистрованим у Општини Сребреница.

Средства су намјенског карактера и могу се користити за набавку репроматеријала, средстава рада, роба и услуга у оквиру дјелатности а са циљем одрживости бизниса.

3. УСЛОВИ:

 • Да је привредни субјект регистрован најкасније 30.06.2021. години и раније у Општини Сребреница,
 • Да привредни субјект у 2021. години није одјављивао дјелатност,
 • Да привредни субјект редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
 • Да привредни субјект за 2021. годину није добијао подстицајна средства од организација или институција (Завод за запошљавање, Општина Сребреница),
 • Да привредни субјект има рачун отворен у пословној банци и да је рачун активан.
 • Да привредни субјект односно одговорно лице редовно измирује обавезе комуналних услуга.
 • Да је привредни субјект активан односно да егзистира са даном објављивања јавног позива.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 • Попуњен захтјев (овјерен печатом и потписом овлаштеног лица) који се издаје у шалтер сали општине Сребреница.
 • Увјерење о измиреним пореским обавезама до мјесеца објављивања јавног позива, пореска управа РС .
 • Овјерена копија личне карте овлаштеног лица привредног субјекта.
 • Овјерена копија уговора о отвореном трансакционом рачуну код пословне банке привредног субјекта.
 • Овјерена изјава овлаштеног лица привредног субјекта да није користио донаторска средства од институција или организација у 2021. години (Завод за запошљавање, општина Сребреница),.
 • Увјерење од пословне банке да је рачун активан.
 • Увјерење/потврда о измиреним комуналним услугама (КП“Полет“ Сребреница).

ДОКУМЕНТА НЕ СМИЈУ БИТИ СТАРИЈА ОД МЈЕСЕЦ ОД ДАНА РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА.

НАПОМЕНА:

 • Средства за овај вид подстицаја у износу од 30.000,00 КМ биће распоређена једнократно у подједнаким износима на рачуне апликаната који испуњавају услове одлуком начелника Општине Сребреница.
 • Максималан износ по апликанту износи 1.000,00 КМ
 • Средства ће бити исплаћена из буџета Општине Сребреница са буџетске ставке "Подршка занатско-предузетничкој дјелатности"

5. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА АПЛИКАЦИЈА

Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања јавног позива, на адресу: Општина Сребреница (шалтер сала), или препоручено поштом са назнаком "Не отварај" - по јавном позиву "За подршку одрживом бизнису занатско-предузетничке дјелатности на подручју општине Сребреница".

Апликациони образац можете преузети у Шалтер сали Општинске управе Сребреница или на кликом на линк: АПЛИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ.

Неблаговремено предате апликације неће бити предмет разматрања.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЈЕВА

Разматрање зајтјева и предлагање корисника финансијских средстава врши комисија, коју формира начелник општине, на ускладу са јавним позивом.

СПИСАК КОРИСНИКА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕН НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И ВЕБ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА НАКОН СПРОВЕДЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ИЗБОРА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ.

ИНФОРМАЦИЈЕ:

Све остале додатне информације могу се добити у општини Сребреница улица Сребреничког одреда бб, канцеларије број 16 и 18 или на телефон број 056/445-504 или 445-519.

Јавни позив биће објављен на веб странице општине Сребреница: www.srebrenica.gov.ba ,и на огласној табли општине.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Грујичић

Јавни позив за подношење захтјева за исказивање заинтересованости за реализацију пројекта економског оснаживања руралних подручја-помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница - кроз додјелу грађевинских контејнера - 25 комада

I

Предмет јавног позива је: Реализација пројекта економског оснаживања руралних подручја - помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница кроз додјелу грађевинских контејнера-25 комада.

ОПШТИ УСЛОВИ:

 1. Да подносилац захтјева има пребивалиште на територији општине Сребреница;
 2. Да подносилац захтјева има власништво над посједом на коме се инсталира грађевински контејнер (или да живи у заједничком домаћинству са власником посједа на коме се инсталира додјељени контејнер) - посјед мора бити на територији општине Сребреница;
 3. Да подносилац захтјева није користио средства за обнову и реконструкцију стамбеног објекта од међународних и домаћих институција и организација.

II

За исказивање заинтересованости повратника и интерно расељених лица за подршку у рјешавању повратка у рурална подручја кроз додјелу грађевинских стамбених контејнера подносилац захтјева је дужан приложити следећу документацију:

 1. Захтјев за додјелу грађевинског контејнера (шалтер сала општине Сребреница);
 2. Овјерена копија личне карте издата од стране МУП Сребреница;
 3. ЦИПС потврда (Полицијска станица Сребреница);
 4. Посједовни лист за земљиште на којем подносилац захтјева планира да постави грађевински стамбени контејнер (Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука подручна јединица Сребреница)
 5. Кућна листа (шалтер сала општине Сребреница)
 6. Потврда – увјерење или изјава да подносилац захтјева није користио донацију (шалтер сала општине Сребреница);
 7. Изјава дата пред надлежним органима да ће подносилац захтјева израдити бетонску подлогу за постављање грађевинско стамбеног контејнера минималних димензија 6 х 2,4 м, на посједу на коме се инсталира контејнер (шалтер сала општине Сребреница);

III

Да би подносилац захтјева остварио право на додјелу грађевинског стамбеног контејнера треба да искаже намјеру и потребу за додјелом грађевинског стамбеног контејнера и да испуни Опште услове односно достави потребну документацију.

Захтјев за додјелу уз документацију предаје се на адресу општине Сребреница, непосредно у шалтер сали општине или препоручено путем поште, у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено: „ За исказивање заинтересованости за реализацију пројекта економског оснаживања руралних подручја-помоћ одрживом повратку и интерно расељеним особама на подручју општине Сребреница- кроз додјелу грађевинских контејнера“.

IV

Одабир корисника помоћи ће извршити Kомисија коју именује Начелник општине,а која ће након спроведених процедура предложити начелнику општине листу корисника који испуњавају услове за додјелу на кориштење грађевинско-стамбених контејнера (приједлог листе), како би начелник општине са истима потписао Уговор о додјели на кориштење грађевинско-стамбених контејнера.

V

Јавни позив ће бити објављен на веб страници општине Сребреница и огласној плочи општине Сребреница. Позив ће бити отворен до 31.12.2021. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Захтјев за додјелу грађевинских контејнера можете преузети ОВДЈЕ.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Младен Грујичић

Odjeljenje za finansije Opštinske uprave Srebrenica obavještava građane sa područja opštine Srebrenica da je u skladu sa Uputstvom za pripremu budžeta Opštine za 2022. godinu predviđeno održavanje javnih rasprava za Nacrt budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu po mjesnim zajednicama opštine Srebrenica.

Javna rasprava za Mjesnu zajednicu Srebrenica predviđena je za 09.12.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11 sati u sali Skupštine opštine Srebrenica.

U prilogu ovog obavještenja možete pogledati elektronske verzije dokumenata:
- Prijedlog budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu - prihodi
- Prijedlog budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu - rashodi
- Prijedlog budžeta Opštine Srebrenica za 2022. godinu - rashodi po korisnicima

Stranica 1 od 23